Miljoenennota 2024: 10 belangrijkste fiscale wijzigingen 

20 september 2023
Artikel

Welke wijzigingen en maatregelen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag aankondigde, hebben voor jou als ondernemer de meeste impact? Onze fiscale professionals lichten de 10 belangrijkste wijzigingen uit de Miljoenennota voor 2024 kort toe.

 

1. Fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen aangepast 

Dit jaar zijn verschillende aanpassingen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR, de regeling voor schenken en erven) en de doorschuiffaciliteiten (DSR, de regeling voor het doorschuiven van de claim in de inkomstenbelasting) aangekondigd.

Het demissionaire kabinet wil daarmee reële bedrijfsoverdrachten faciliteren en zo ruimte geven aan ondernemerschap, terwijl overdrachten uitsluitend vanwege fiscale motieven worden ontmoedigd. 

De belangrijkste aanpassing van de BOR is het vrijgestelde bedrag per 2025. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000 ondernemingsvermogen (2023: € 1.205.871), voor het meerdere wordt de vrijstelling verlaagd naar 70% van het ondernemingsvermogen (2023: 83%). 

2. Afschaffing giftenaftrek vennootschapsbelasting 

Momenteel zijn giften aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) aftrekbaar tot de hoogte van 50% van de winst, met een maximum van  100.000. Bedraagt de gift meer dan dit bedrag, dan wordt niet alleen de aftrek over het meerdere geweigerd, maar wordt dit meestal ook als een (belaste) dividenduitkering aan de aandeelhouder gezien. De reden daarvan is dat het als een privé-uitgave wordt behandeld.

In het wetsvoorstel wordt vanaf 2024 de mogelijkheid tot aftrek geschrapt, maar wordt gelijktijdig de gift aan een ANBI niet meer gezien als een (belaste) dividenduitkering. Hierdoor wordt schenken van grote bedragen uit de bv eenvoudiger en goedkoper.  

3. Beperking 30%-regeling vanaf 2024 

Werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven of naar Nederland zijn uitgezonden om hier te komen werken, kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde 30%-regeling. Dit is een regeling voor het onbelast vergoeden van een forfaitair bedrag aan extraterritoriale kosten (ET-kosten) die deze werknemers geacht worden te maken zonder dat de daadwerkelijke kosten hoeven te worden onderbouwd.

Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling beperkt naar 30% van de WNT-norm (ook wel de Balkenende-norm). In 2023 bedraagt deze norm €223.000. Door bij de WNT-norm aan te sluiten mag nog maximaal € 66.900 onbelast worden vergoed. Wel kun je nog altijd kiezen om de werkelijke kosten te vergoeden. 

Tip! Er is een overgangsregeling van toepassing voor werknemers die in 2022 de 30%-regeling hebben toegepast. Dit betekent dat de 30%-regeling kan worden voortgezet in 2024 en 2025 zonder beperking van de 30%-regeling (mits de totale looptijd niet is verstreken). 

4. CO2-registratieplicht 

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met 100 of meer werknemers een CO2-registratieverplichting. Iemand telt als werknemer wanneer diegene op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling tenminste 20 uur betaalde arbeid per maand verricht. 

Als werkgever moet je alle zakelijke en woonwerkritten registreren waarvoor werknemers een financiële vergoeding ontvangen óf waarvoor een vervoermiddel ter beschikking is gesteld.  

Let op! Jaartotalen van het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en per gebruikte brandstof moeten worden aangeleverd.

Let op! Vóór 1 juli 2025 moeten de gegevens over 2024 via het digitaal formulier bij het RVO worden ingediend.

5. Box 3 (2024-2026)

Belastingheffing in box 3 (over sparen en beleggen) zal voor de jaren 2024-2026, evenals 2023, plaatsvinden op basis van een forfaitair geschat rendement. Het tarief waartegen dit “rendement” belast is, wordt voor 2024 verhoogd van 32% naar 34%. Het heffingsvrij vermogen in box 3 blijft gelijk en wordt niet geïndexeerd.  

Het aandeel in een VvE of vermogen op een derdengeldrekening bij de notaris kwalificeert vanaf 1 januari 2023 als banktegoed. Hierdoor is het lagere forfaitaire rendement voor banktegoeden van toepassing. 

Voor box 3 worden onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen genegeerd. Deze hoeven niet in de aangifte te worden opgenomen.   

6. Box 3 (vanaf 2027)

Het demissionaire kabinet heeft een voorstel gedaan voor de box 3heffing vanaf 2027. Het voorstel, waarop iedereen nog kan reageren, omvat een box 3heffing op basis van werkelijk rendement. Dit omvat niet alleen het directe rendement (bijvoorbeeld rente, huur, dividend en aftrek van de kosten) maar ook het indirecte rendement (de waardeontwikkeling). 

De waardeontwikkeling van beursgenoteerde aandelen, obligaties en opties zal jaarlijks direct belast worden. De waardeontwikkeling van onroerende zaken en niet beursgenoteerde aandelen zal belast zijn op het moment dat zij te gelde worden gemaakt, zoals bij verkoop.  

7. Wijziging kwalificatie Open CV en Open FGR

De rechtsvormen commanditaire vennootschap (cv) en het fonds voor gemene rekening (fgr) kunnen open of gesloten zijn. De open cv en fgr zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Op basis van het wetsvoorstel eindigt deze belastingplicht voor bijna alle cv’s en fgr’s op 31 december 2024. Voor fiscale doeleinden wordt dan geacht dat alle bezittingen en schulden worden overgedragen aan de achterliggende vennoten of participanten. In dit wetsvoorstel worden diverse overgangsmaatregelen getroffen om deze overgang soepel te laten verlopen. Deze overgangsmaatregelen gelden vanaf 2024. Voor iedere open cv en open fgr moeten de gevolgen tijdig bepaald worden, zodat deze overgang goed verloopt.     

8. Wijziging kwalificatie buitenlandse rechtsvormen 

Gelijktijdig met de wijziging van de kwalificatie van de open cv en fgr wijzigt ook de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen. Bij buitenlandse rechtsvormen wordt eerst gekeken of er een vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm is. Als de vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm de open cv of fgr is, zal deze ook niet meer als belaste entiteit worden aangemerkt en geacht worden haar bezittingen te hebben overgedragen aan haar eigenaren. Dit kan bij een deelname in een dergelijk samenwerkingsverband fiscale gevolgen in Nederland hebben. 

Voor buitenlandse rechtsvormen die niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse rechtsvorm, worden nieuwe regels ontwikkeld, om te komen tot een Nederlandse kwalificatie 

9. Beperking vbi- en fbi-regime 

Vanaf 1 januari 2025 staat het vbi-regime (vrijgestelde beleggingsinstelling) enkel nog open voor beleggingsinstellingen die vallen onder de Wet Financieel Toezicht. Familiefondsen kwalificeren vanaf die datum niet meer. Deze fondsen, of de participanten bij een fonds voor gemene rekening, worden vanaf die datum belastingplichtig.  

Vanaf diezelfde datum mogen fbi’s (fiscale beleggingsinstellingen) niet langer rechtstreeks beleggen in Nederlands onroerend goed. Wel mogen zij nog in buitenlands onroerend goed beleggen. Voor de benodigde herstructurering van het Nederlands vastgoed worden overgangsmaatregelen getroffen, zodat het vastgoed zonder heffing van overdrachtsbelasting kan worden overgedragen. Zo blijft voor de resterende inkomsten de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting behouden. 

10. Wet belastingen van rechtsverkeer 1970 – aanpassing van de samenloopvrijstelling 

In het belastingplan 2024 staat een voorstel om de samenloopvrijstelling buiten toepassing te laten als; 

  •  aandelen in een vastgoedvennootschap worden overgedragen en; 
  •  de (nieuwe) onroerende zaken van deze vennootschap (op het moment van verkrijging van de aandelen of de daaropvolgende 2 jaar) voor meer dan 10% voor btw vrijgestelde prestaties worden gebruikt. 

Bij een overdracht van deze aandelen is dan overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de onroerende zaken. Voor deze transacties wordt een nieuw tarief van 4% geïntroduceerd. 

Voor aandelentransacties die voor 19 september 2023 om 15:15 uur schriftelijk zijn overeengekomen, kan op verzoek en onder voorwaarden de huidige samenloopvrijstelling nog worden toegepast. De aandelen moeten voor 1 januari 2030 zijn overgedragen. 

Meer informatie over de Miljoenennota 2024 

Heb je na het lezen van deze top 10 nog vragen over de Miljoenennota 2024, neem dan contact op met Robert Honing of je eigen CROP adviseur. Lees hier meer over onze fiscale dienstverlening.