Kan de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer worden beëindigd?

20 januari 2023
Artikel

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Je moet daarbij de re-integratieverplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter opvolgen. Een arbodienst kan je helpen bij het opvolgen van deze verplichtingen. Kan de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer ook worden beëindigd? En hoe zit het met de re-integratieverplichtingen als een zieke werknemer uit dienst gaat?

  • Volgens de Arbowet ben je verplicht om in ieder geval een basiscontract te hebben met een arbodienst. Heb je nog geen contract bij een arbodienst of sluit je arbodienst niet meer aan op de visie die je hebt op de gezondheid van jouw werknemers, dan helpen onze collega’s van HR services je graag verder. Meer informatie: HR Advies: Arbodienst.

Opzeggen arbeidsovereenkomst door werknemer

Een werknemer kan altijd zijn arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn, ook als de werknemer ziek is. Als werkgever ben je dan wel verplicht om na te gaan of de werknemer zich bewust is van de consequenties van zijn opzegging.

Op het moment dat een werknemer zelf opzegt, kan dit namelijk negatieve gevolgen hebben voor het recht op een uitkering.

  • Eén van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering is namelijk dat je als werknemer niet verwijtbaar werkloos bent. Door zelf op te zeggen ben je verantwoordelijk voor de werkloosheid.
  • Voor een Ziektewet-uitkering (ZW) geldt dat je je als werknemer moet verzetten tegen het ontslag. Door zelf op te zeggen is sprake van een benadelingshandeling.

Het zelf opzeggen van een arbeidsovereenkomst als werknemer zorgt er dus voor dat een werknemer geen recht heeft op een WW- of ZW-uitkering. Als je als werkgever gecontroleerd hebt (het liefst schriftelijk) of de werknemer zich bewust is van deze gevolgen en daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, hoef je verder geen actie te ondernemen en kan je gevolg geven aan de opzegging.

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Als een werknemer ziek is, kan je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Er geldt dan namelijk een opzegverbod. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter heb je als werkgever 104 weken re-integratieverplichtingen. Daarna kan je ontslag aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het artikel: Ziekteverzuim werknemer.

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, kan je er als werkgever voor kiezen om deze niet te verlengen. Dit geldt ook als een werknemer ziek is zolang het niet-verlengen geen verband houdt met de ziekte van de werknemer. Nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, stopt de loondoorbetalingsverplichting en de re-integratieverplichting.

Wederzijds goedvinden

Als werkgever kan je met een werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Bij een beëindigingsovereenkomst behoudt een werknemer in principe het recht op een WW-uitkering als hierin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd.

Als een werknemer ziek is, kan ook een beëindigingsovereenkomst worden gesloten maar een zieke werknemer zal dan geen recht hebben op een ZW-uitkering. Het is van belang om de werknemer meerdere malen schriftelijk op de hoogte te stellen van deze consequenties.

  • Onze collega’s van HR services kunnen je helpen bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Een andere mogelijkheid is dat de werknemer zich hersteld meldt voordat de beëindigingsovereenkomst wordt overeengekomen. Dit speelt vaak in situaties waarin de arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is (ook wel situationele arbeidsongeschiktheid). Als de werknemer dan in staat is om te voldoen aan de voorwaarden voor een WW-uitkering (bijvoorbeeld de sollicitatieplicht), zal de werknemer in beginsel wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook hier is het belangrijk om de werknemer meerdere malen schriftelijk op de consequenties te wijzen en de werknemer bijvoorbeeld de gelegenheid bieden om juridisch advies in te winnen.

Postcontractuele verplichtingen

Als een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt (en geen andere baan heeft of recht op een WW-uitkering), kan de ex-werknemer aanspraak maken op een ZW-uitkering en deze kan worden toegerekend aan jou als werkgever. Dit wordt ook wel ‘nawerking’ genoemd en dit kan er soms toe leiden dat de premies die een werkgever betaalt hoger worden.

  • Het advies is om een artikel over de postcontractuele verplichtingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Mocht dit nog niet in je huidige format staan, dan kan CROP je daarbij helpen. 

Een werkgever heeft ook de keuze om eigenrisicodrager te worden voor bijvoorbeeld de Ziektewet. In dat geval betaalt de werkgever de Ziektewetuitkering zelf en is het beperken van de instroom in de Ziektewet nog belangrijker!

Melding bij het UWV

Op het moment dat een werknemer ziek uit dienst gaat, is het belangrijk dat je hier een melding van doet bij het UWV. Dit moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband. Doe je dit niet, dan riskeer je boetes.

  • Wist je dat het mogelijk is dat CROP alle meldingen voor je doet in het UWV Werkgeversportaal? Neem vrijblijvend contact met ons op als je hier meer over wilt weten.

Hulp nodig?

Heb je vragen over een zieke werknemer die uit dienst gaat of de re-integratieverplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter? Neem contact met ons op! Wij hebben de specialistische kennis in huis en kunnen je HR & Legal advies en support bieden bij ziekteverzuim.

Contactpersonen

Medewerker-Coby-van-den-Broek
Coby van den Broek
HR Consultant