De verwachte wijzigingen op hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

13 oktober 2022
Nieuws

Eerste publicatie: 17 februari 2022

Met het wetsvoorstel toekomst pensioenen beoogt het kabinet de afspraken in het pensioenakkoord over het nieuwe pensioenstelsel te verankeren. De minister en alle betrokken partijen, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties, pensioenfondsen en –verzekeraars, toezichthouders en de Belastingdienst richtten zich bij hun voorbereidingen op 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. De beoogde ingangsdatum is inmiddels recent gewijzigd in 1 juli 2023. Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor werkgevers en werknemers?

Verwachte wijzigingen op hoofdlijnen Wet toekomst pensioenen

  • Pensioenopbouw is straks alleen nog mogelijk via zogeheten beschikbare premieregelingen. Bij deze regelingen staat de hoogte van het pensioeninkomen van tevoren niet vast. De deelnemer kan met het opgebouwde pensioenkapitaal zelf een pensioeninkomen inkopen bij een pensioenuitvoerder naar keuze (shoprecht). Alle regelingen waarbij de hoogte van het pensioen op pensioendatum vaststaat, zijn in beginsel dan niet meer mogelijk. Dat betekent dat ook de huidige middelloonregelingen straks definitief tot het verleden behoren. Er geldt een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2027*, dan moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan het nieuwe pensioenstelsel.
  • De premie-inleg in de nieuwe beschikbare premieregelingen worden straks leeftijdsonafhankelijk. Elke deelnemer krijgt, ongeacht de leeftijd, hetzelfde premiepercentage (flat rate). Er is dan geen verschil meer tussen de inleg voor een jonge of een oude deelnemer. Dat betekent dat bij een gelijk pensioenbudget jonge werknemers in de nieuwe pensioenregeling meer pensioen gaan opbouwen en oudere werknemers juist minder dan wanneer ze nu deelnemen aan een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie.
  • Werkgevers die voor 1-7-2023 een beschikbare premieregeling hebben met een leeftijdsafhankelijke premie kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Zij kunnen voor de deelnemers die voor 1-1-2027 *) in dienst zijn de bestaande pensioenregeling voortzetten.
  • Wanneer bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel werknemers in de toekomst minder pensioen gaan opbouwen dient de werkgever te voorzien in een passende compensatieregeling.
  • De hoogte van het verzekerde partner- en wezenpensioen vóór pensioendatum wordt straks uitgedrukt in een percentage van het loon. Het partnerpensioen wordt maximaal 50% van het loon en het wezenpensioen maximaal 20% van het loon (40% bij volle wezen). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind 25 jaar is. De hoogte van het partner- en wezenpensioen wordt hiermee veel overzichtelijker. Voor jonge werknemers kan dat betekenen dat er in de nieuwe pensioenregeling een lager partner- en wezenpensioen verzekerd wordt. Voor oudere werknemers die bij een werkgever in dienst treden zal het verzekerde partner- en wezenpensioen in de nieuwe pensioenregeling juist vaker hoger uitvallen.

*Vooralsnog blijft dit ongewijzigd ondanks dat de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen een half jaar is opgeschoven naar 1 juli 2023.

Conclusie

Werkgevers en hun werknemers krijgen er na de invoering van het nieuwe pensioenstelsel op 1 juli 2023 een hele kluif aan om hun bestaande pensioenregelingen, al dan niet in combinatie met een passende compensatieregeling, zo aan te passen dat werkgevers én hun werknemers (jong en oud) hier tevreden mee zullen zijn. Vooral werkgevers en werknemers met eigen pensioenregelingen die niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakregeling of Cao vallen staan voor een grote uitdaging. Dit zijn vaak pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of PPI. In die gevallen zal maatwerk nodig zijn met gepersonaliseerde instemmingstrajecten. De pensioenspecialisten van CROP kunnen je daarbij adviseren en jou en je werknemers daarin begeleiden.

Contactpersonen

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income