Nieuws

Opheldering TVL Q1 & Q2

27 juli 2021

Vanuit de Coronadesk hebben we gemerkt dat er een aantal onduidelijkheden bestaan omtrent de TVL Q1 en Q2. De onduidelijkheid bestaat met name over de benodigde verklaringen én het Europees maximum aan ontvangen steunmaatregelen. Graag zorgen we ervoor dat door middel van dit overzicht je weer helemaal up-to-date bent!

TVL overzicht

Startende ondernemingen

We merken op dat voor startende ondernemingen andere regels gelden, neem in deze gevallen altijd contact op met de Coronadesk.

  • Een startende onderneming voor de TVL Q1 heeft haar inschrijfdatum in het handelsregister gelegen tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020.
  • Een startende onderneming voor de TVL Q2 heeft haar inschrijfdatum in het handelsregister gelegen tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020.
  • Voor startende ondernemingen geldt dat bij een subsidiebedrag van meer dan € 25.000 een derdenverklaring moet worden overlegd bij de aanvraag van de subsidie (ook wanneer er meer dan € 125.000 subsidie wordt aangevraagd; dan moeten er dus twee producten worden meegestuurd).

Het verschil tussen MKB-ondernemingen en Grote ondernemingen

Een grote onderneming heeft in ieder geval 250 werknemers. Verder heeft een grote onderneming een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen en/of een omzet van meer dan € 50 miljoen.

Het groepsbegrip

Twee of meer in Nederland gevestigde ondernemingen, die met elkaar verbonden zijn doordat de ene onderneming de meerderheid van de stemrechten heeft in de andere onderneming of op andere wijze de meerderheid van het zeggenschap kan uitoefenen. Hieronder wordt ook verstaan het hebben van een gezamenlijke uiteindelijke aandeelhouder. Dat geldt voor zowel een vennootschap als een natuurlijk persoon (wanneer de onderneming op dezelfde of een verwante markt actief zijn). Zie ook de toelichting hierop bij RVO.

Bij grote ondernemingen is van belang dat het omzetverlies wordt bepaald op het niveau van de groep. De subsidie moet vervolgens namens alle ondernemingen binnen de groep worden aangevraagd door één onderneming binnen de groep (die de hoofdactiviteit uitvoert die representatief is voor de groep).

Europees maximum bedrag steunmaatregelen

Wat is het maximum bedrag aan steunmaatregelen gesteld door de Europese Unie?

Een onderneming mag maximaal 1,8 miljoen euro aan steunmaatregelen ontvangen. Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatssteungrens ontvangen. Voor de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten gelden andere maximale bedragen. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten is dat € 225.000.

Geldt het maximum voor alle steunmaatregelen?

Nee, het maximum geldt alleen voor steunmaatregelen die zijn ingericht voor bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld de TVL. Om te voorkomen dat eventuele coronasteun wordt aangemerkt als staatssteun voor specifieke sectoren is hier een maximum aan gesteld. De NOW is bijvoorbeeld een generieke steunmaatregel en daarvoor geldt geen maximum.

Voor welke periode geldt het maximum?

Het plafond geldt als totaalbedrag voor de ‘kwalificerende’ steunmaatregelen die zijn verleend in de periode vanaf 19 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Je moet hierbij uitgaan van het volledige bedrag waarop je recht hebt ten tijde van de aanvraag van de steunmaatregel.

Heb je nog vragen over de TVL? Neem dan contact op met de CROP Coronadesk.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl