Miljoenennota 2023: vennootschapsbelasting & internationaal

28 september 2022
Nieuws

Dit jaar staat het belastingpakket met name in het teken van herstel van koopkracht. Dit herstel wordt voornamelijk gefinancierd door het bedrijfsleven. De verwachte invoering van het minimale belastingtarief van 15% voor grote multinationals is uitgesteld. Deze nieuwe heffing is daardoor een grote afwezige bij Prinsjesdag. Dit gat in de begroting wordt gedicht door verlaging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting en verhoging van het tarief.

1. Aanpassing vennootschapsbelastingtarieven

Vanaf 1 januari 2023 wordt het vennootschapsbelastingtarief aangepast. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het vennootschapsbelastingtarief voor winsten in de eerste tariefschijf wordt verhoogd naar 19%. Het tarief voor winsten in de tweede tariefschijf blijft 25,8%. Dit leidt tot een verhoging van de effectieve belastingdruk voor het mkb. Verder wordt het minder aantrekkelijk om een bestaande fiscale eenheid te verbreken.

Advies: Kijk naar mogelijkheden om winsten naar voren te halen, bij voorkeur vóór het einde van 2022. Dit kan bijvoorbeeld door het vrij laten vallen van voorzieningen. Ben je van plan te investeren? Dan loont het juist om investeringen uit te stellen.

  2022 2023
Tarief 15% 19%
Tarief 25,8% 25,8%
Tariefschijf € 395.000 € 200.000

2. Aanpassing fiscaal beleggingsinstellingsregime

Vanaf 1 januari 2024 wordt het regime van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) gewijzigd. De fbi mag dan niet meer rechtstreeks beleggen in vastgoed. Hierdoor zal het voor buitenlandse beleggers in Nederlands vastgoed niet meer mogelijk zijn om via fbi’s de Nederlandse vennootschapsbelasting te frustreren. Verder wordt ook de financieringseis aangepast: van 60% naar maximaal 20% vreemd vermogen van de boekwaarde van het vastgoed.

Advies: Meer weten over de fbi-regeling en wat de voorgestelde maatregelen betekenen voor (in)directe vastgoedportefeuilles? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

3. Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Vanaf 1 januari 2024 wordt fiscaal kwalificatiebeleid voor zowel binnenlandse als buitenlandse rechtsvormen aangepast.

Voor buitenlandse rechtsvormen komt een wettelijke aanvulling voor niet vergelijkbare rechtsvormen om internationale mismatches te voorkomen. Voor binnenlandse commanditaire vennootschappen (cv) vervalt het onderscheid tussen open  en besloten cv’s. Door de gelijkstelling worden beide cv’s fiscaal transparant. De achterliggende commanditaire vennoten kunnen mogelijk met een eindheffing worden geconfronteerd zonder overgangsrecht.

Advies: Aangezien de aanpassingen rigoureuze gevolgen kunnen hebben vanwege de mogelijke eindheffingen voor onder meer de vennootschaps- en inkomstenbelasting, is het goed om nader onderzoek te laten doen naar structuren waarbij binnenlandse open cv’s of buitenlandse hybride rechtsvormen worden gebruikt. Gezien de impact en complexiteit raden wij aan contact op te nemen met specialisten.

 

Alles over de Miljoenennota 2023