Besluit toelichting snelle oplossingen btw

12 januari 2021
Artikel

Op 1 januari 2020 zijn de zogenoemde ‘snelle oplossingen’ (quick fixes) voor de btw in werking getreden, met als doel de internationale handel tussen de lidstaten binnen de Europese Unie te vereenvoudigen. Deze snelle oplossingen hebben betrekking op:

  • de regeling inzake voorraad op afroep;
  • de regeling inzake ketentransacties;
  • het verplicht stellen van het btw-identificatienummer voor toepassing van het nultarief; en
  • het bewijs van vervoer voor intracommunautaire leveringen.

In december 2019 heeft de Europese Commissie een toelichting gegeven op deze snelle oplossingen (de zogenoemde ‘explanatory notes quick fixes’, hierna: ‘de Toelichting’). Op 8 december 2020 is in het besluit ‘toelichting snelle oplossingen btw’ (hierna: het ‘Besluit’) aangegeven in hoeverre de Toelichting wordt gevolgd en in welk opzicht wordt afgeweken van deze toelichting. Het Besluit werkt terug tot en met 1 januari 2020. Onderstaand hebben we deze afwijkingen ten opzichte van de Toelichting voor je op een rijtje gezet.

Regeling inzake voorraad op afroep

Indien je als leverancier in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep eigen goederen overbrengt van de ene EU-lidstaat naar een opslagplaats in een andere EU-lidstaat voor een periode van maximaal een jaar, geldt de overbrenging niet als een fictieve intracommunautaire levering. Tevens verricht je geen intracommunautaire verwerving in de EU-lidstaat van opslag van de goederen.

Indien je dus aan de voorwaarden voor voorraad op afroep voldoet, heb je geen registratieplicht in de EU-lidstaat van opslag van de voorraad. Pas op het moment dat de afnemer jouw voorraad afroept, verricht je een intracommunautaire levering aan die afnemer.

  • Eén van de voorwaarden om de regeling inzake voorraad op afroep toe te passen, is het bijhouden van een register en het doen van een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) voor de goederen die zijn vervoerd naar de opslagplaats van de afnemer in de andere EU-lidstaat. De Toelichting schrijft voor dat de leverancier de retourzendingen eveneens vermeldt in de opgaaf ICP. Volgens het Besluit is het opnemen van deze retourzendingen in de opgaaf ICP echter facultatief.
  • Volgens de regeling inzake voorraad op afroep mag de leverancier niet gevestigd zijn en geen vaste inrichting hebben in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. Op grond van de Toelichting kwalificeert een entrepot als vaste inrichting indien de leverancier de eigenaar of huurder van het entrepot is en de leverancier het entrepot rechtstreeks beheert met eigen middelen, waarover hij beschikt in de EU-lidstaat waar het entrepot zich bevindt. Het Besluit deelt deze opvatting niet. Het Besluit kwalificeert een entrepot alleen als vaste inrichting indien het entrepot een voldoende mate van duurzaamheid heeft qua personeel en technische middelen en een geschikte structuur heeft om prestaties aan derden te verrichten.
  • In het kader van de regeling voorraad op afroep is het mogelijk om de afnemer te vervangen door een andere ondernemer. De vervangende afnemer hoeft niet al bekend te zijn op het tijdstip waarop de verzending of het vervoer van de goederen begint. Vereist is wel dat de leverancier de overeenkomst met de (door hem geïdentificeerde) vervangende afnemer sluit vóór of op het moment van beëindiging van de overeenkomst met de oorspronkelijke afnemer.

Regeling inzake ketentransacties

De regeling inzake ketentransacties bepaalt aan welke levering in de keten je het intracommunautair goederenvervoer toerekent. Deze levering is de intracommunautaire levering en alle voorgaande en opvolgende leveringen zijn binnenlandse leveringen.

  • Indien het intracommunautair goederenvervoer wordt toegerekend aan de schakels A-B en de goederen rechtstreeks van A naar C gaan, verricht B een intracommunautaire verwerving en een binnenlandse levering in EU-lidstaat C. Om die reden dient hij zich te registreren in EU-lidstaat C en dient hij daar aangifte te doen. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan B in deze situatie gebruik maken van de vereenvoudigde ABC-regeling. Dit heeft tot gevolg dat B de levering aan C aanmerkt als de intracommunautaire levering en dat de aankoop van de goederen door B niet wordt opgenomen in de btw-aangifte. Registratie in EU-lidstaat C is derhalve niet aan de orde. Eén van de voorwaarden om de vereenvoudigde ABC-regeling te toe te passen is dat B de goederen intracommunautair verwerft in dezelfde EU-lidstaat als waar de goederen naar toe gaan. De Toelichting schetst een tweetal voorbeelden waarbij de vereenvoudigde ABC-regeling van toepassing is. In het tweede voorbeeld gaat het om een ketentransactie met 4 schakels. Het intracommunautair vervoer wordt in dat voorbeeld toegerekend aan de transactie tussen de eerste en tweede schakel en de goederen worden verzonden naar de EU-lidstaat waar de vierde schakel is gevestigd. De vierde schakel is echter niet in dezelfde EU-lidstaat gevestigd als schakel 3. Het Besluit wijkt in deze situatie af van de Toelichting, omdat niet aan alle voorwaarden voor het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling wordt voldaan.

Bewijs van intracommunautair(e) verzending of vervoer op basis van een weerlegbaar vermoeden

De toepassing van het 0%-tarief bij een intracommunautaire levering dien je met een weerlegbaar bewijsvermoeden te onderbouwen. Van een weerlegbaar bewijsvermoeden is sprake als je twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken van twee onafhankelijke partijen kunt overleggen.

  • Volgens de Toelichting is er geen sprake van onafhankelijke partijen indien een familiale of andere nauwe persoonlijke, bestuurlijke, eigendoms-, lidmaatschaps-, financiële of juridische band bestaat tussen partijen. Deze opvatting wordt in het Besluit niet gevolgd, omdat de onafhankelijkheid aan de hand van feiten en omstandigheden beoordeeld dient te worden.

Onze adviseurs

Heb je vragen over bovenstaande regelingen en/of andere vragen inzake internationale goederenleveringen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

 

 

Bron: Besluit Toelichting snelle oplossingen btw van 8 december 2020

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.