Tariefwijzigingen in 2023 voor werkgever en dga

14 december 2022
Nieuws

Per 1 januari 2023 zullen er weer verschillende tarieven en percentages gewijzigd worden voor de werkgever en de dga, van de hoogte van de vrije ruimte tot verhoging van het wettelijk minimumloon. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen.

 

1. Wijzigingen werkkostenregeling 2023

Per 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) weer opgehoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van de loonsom is de vrije ruimte 1,18%.

 

De vrije vergoeding per kilometer (kilometervergoeding) gaat van € 0,19 naar € 0,21 in 2023.

 

Vorig jaar is de onbelaste thuiswerkvergoeding ingevoerd. Voor 2023 kan € 2,15 onbelast vergoed worden voor thuiswerken. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van 7,5%.

 

2. Maximum premieloon werknemersverzekeringen

In 2023 stijgt het maximum premieloon naar € 66.956. Dit is flink meer dan het maximum premieloon in 2022. Voor werkgevers met werknemers boven het huidige premiemaximum betekent dit dat de gemiddelde premiedruk fors kan oplopen.

3. 30%-regeling

De 30% regeling wordt op verschillende punten aangepast:

Salariseis

De salariseisen voor de 30%-regeling stijgen in 2023 flink ten opzichte van 2022. In 2023 bedraagt de reguliere salariseis € 41.954. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van 6,3%.

 

Voor werknemers onder de 30 jaar en in bezit van een Nederlandse mastergraad, of een buitenlands equivalent, bedraagt de salarisnorm in 2023 € 31.891. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van bijna 6%.

 

Let op: werknemers moeten jaarlijks voldoen aan de nieuwe geïndexeerde bedragen.

Jaarlijks keuzemoment

Vanaf 2023 moet de werkgever jaarlijks in het eerste loontijdvak een keuze maken tussen toepassing van de 30%-regeling of vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten. De keuze geldt voor het gehele jaar.

Aftopping 30% regeling

De toepassing van de 30% regeling wordt per 1 januari 2024 gemaximeerd. Het maximale bedrag van de onbelaste vergoeding wordt 30% van de WNT-norm. In 2023 is de WNT-norm € 223.000 waardoor er maximaal € 66.900 onbelast vergoed kan worden.

 

Voor een werknemer die over het laatste tijdvak van 2022 al de 30% regeling genoot geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat de aftopping van de 30%-regeling pas ingaat op 1 januari 2026.

 

Heb je een werknemer die geraakt kan worden door de aftoppingsmaatregel, en loopt de aanvraag voor de 30% regeling nog? Neem dan contact op met jouw CROP adviseur, die kijkt graag mee of de werknemer gebruik kan maken van het overgangsrecht.

 

Zie ook: Belastingplan 2023: Aftopping van de 30%-regeling per 1 januari 2024

 

4. Gebruikelijk loon DGA 2023

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang bedraagt in 2023 € 51.000. In 2022 was dit nog € 48.000.

 

De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden.

 

Eerder werd al bekend dat de doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft. Dit betekent dat het gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023 minimaal gelijk moet zijn aan 100% van het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

 

5. Wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 1.934,40 bruto per maand. De Nederlandse overheid heeft voor het eerst sinds 1969 een extra verhoging doorgevoerd bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Deze totale verhoging bedraagt 10,15%.

 

6. Maaltijden en huisvesting

In 2023 is het normbedrag voor maaltijden € 3,55 per maaltijd. Het normbedrag voor huisvesting en inwoning wordt in 2023 € 6,10 per dag.

 

7. Vrijwilligersvergoeding

De normbedragen van de vrijwilligersregeling worden verhoogd naar € 1.900 per jaar en € 190 per maand. De uurbedragen van de vrijwilligersregeling veranderen vooralsnog niet.

Contactpersonen

Johan van der Meer
Tax Consultant