Nieuws

Herstelplan box 3

29 april 2022

De belastingheffing over sparen en beleggen (box 3) houdt de gemoederen al jaren bezig. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over box 3. Dit arrest heeft grote gevolgen voor het systeem van belastingheffing in box 3 sinds 2017 (zie hiervoor ook onze eerdere Q&A met 10 vragen over dit box 3 arrest op onze website).

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

In opvolging van dit arrest heeft het kabinet op 15 april 2022 een brief aan het parlement gestuurd. In deze brief worden twee varianten (totdat het nieuwe box 3 in 2025 wordt ingevoerd met belastingheffing over het werkelijk rendement) voor box 3 beschreven namelijk de spaarvariant en de forfaitaire variant.

Bij de spaarvariant wordt het spaargeld belast op basis van de actuele spaarrente (circa 0%), de schulden op basis van de hypotheekrente (tussen 2,5% en 3%) en bij overige bezittingen op basis van het geldende gemiddelde rendement over meerdere jaren voor beleggingen (circa 5%). Bij de forfaitaire variant worden voor alle categorieën vermogensbestanddelen (banksaldi, effecten, vorderingen, onroerende zaken) apart een gemiddeld rendement per jaar bepaald waarover box 3 wordt betaald.

Tijdens het commissiedebat van 20 april 2022 zijn bovengenoemde varianten aan bod gekomen. Het kabinet heeft voor de spaarvariant gekozen. Het kabinet stelt daarnaast voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Dit wetsvoorstel zal met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Voor wie

Het is in elk geval al duidelijk dat de belastingdienst aanslagen gaat corrigeren voor de volgende personen:

  • belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen aanslagen vanaf 2017;
  • belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet zijn opgelegd of aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (aanslagen met dagtekening vanaf 12 november 2021).

Het is op dit moment nog onduidelijk of de belastingdienst ook aanslagen vanaf 2017 gaat corrigeren die al definitief vast staan en waarvoor geen bezwaar is gemaakt. De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft aangeven voor de  definitieve keuze te willen wachten op een arrest van de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat of het arrest van 24 december 2021 als “nieuwe” jurisprudentie kan worden gezien, dat mogelijk een verzoek om ambtshalve correctie in de weg zou kunnen staan. De verwachting is dat de Hoge Raad zich voor medio oktober 2022 hierover zal uitspreken.

Planning

  • Vanaf 1 juli tot 4 augustus 2022 zal geautomatiseerd uitspraak op bezwaar worden gedaan volgens de spaarvariant voor belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt. Na deze uitspraak op bezwaar is er nog de mogelijkheid te verzoeken om een verlaging van de box 3 heffing, maar dan zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat het werkelijk rendement lager is dan het gecorrigeerde forfaitaire rendement;
  • Vanaf augustus 2022 worden de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 conform de spaarvariant afgewikkeld.
  • Vanaf medio september 2022 worden de nog niet opgelegde aanslagen en aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 (aanslagen met dagtekening vanaf 12 november 2021) conform de spaarvariant afgewikkeld. Ook hierbij is er de mogelijkheid te verzoeken om een verlaging van de box 3 heffing, maar dan zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat het werkelijk rendement lager is dan het gecorrigeerde forfaitaire rendement;
  • Vanaf medio oktober 2022 worden de aangiften 2017-2020 conform de spaarvariant afgewikkeld waarvoor nog geen aanslagen zijn opgelegd;
  • Najaar 2022 zal de Staatssecretaris van Financiën- Fiscaliteit en Belastingdienst laten weten of de belastingdienst ook aanslagen vanaf 2017 gaat corrigeren waar tegen geen bezwaar is aangetekend. Mogelijk dat onder druk van de Tweede Kamer eerder al duidelijkheid wordt gegeven op dit punt.

Praktijk

Voor de praktijk betekent de spaarvariant dat voornamelijk mensen met spaargeld geld terugkrijgen. In de spaarvariant krijgen belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt dan wel waarvan de aanslagen nog niet zijn opgelegd of aanslagen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Daarnaast moeten wij tot vermoedelijk oktober van dit jaar afwachten of er voor alle belastingplichtigen rechtsherstel wordt geboden. Ons advies is om nu nog geen ambtshalve verzoek tot aanpassing van aanslagen over oude jaren in te dienen. Voor het jaar 2017 kan dit nog tot eind van dit jaar en op dat moment zal er meer duidelijkheid zijn over de concrete mogelijkheden

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl