Klachtenregeling

CROP accountants & adviseurs hecht aan tevreden relaties en daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht je desondanks ontevreden zijn over één van onze medewerkers of partners, over onze dienstverlening of over welke aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het interne beheersingssysteem van onze organisatie ter voorkoming van (nieuwe) klachten.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk willen wij met jou kijken naar een passende oplossing.

Hoe dien je een klacht in?

Je dient je klacht schriftelijk en ondertekend in bij de compliance officer van CROP registeraccountants, de heer drs. J.W. Wiersma RA, werkzaam bij onze vestiging te Amersfoort. Postbus 468, 3800 AL Amersfoort.

Wij vragen je, indien van toepassing, de volgende gegevens in de klacht te vermelden:

  • Je naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of emailadres;
  • de naam van de medewerker of partner op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • de vermelding dat het om een klacht gaat met daarbij een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief onderbouwing met stukken en vermelding van relevante feiten en omstandigheden;
  • de reden waarom je een klacht indient;
  • de datum van constateren van de klachtwaardige gedraging en de datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden.

Als je een voorstel hebt voor de afwikkeling van de klacht, kun je dat ook aangeven.

Hoe wordt jouw klacht afgehandeld?

Wij behandelen de klacht op de onderstaande wijze:

  • Binnen 10 werkdagen na ontvangst ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst.
  • Wij reageren zo spoedig mogelijk, doch in beginsel binnen 6 weken na ontvangst van je klacht, inhoudelijk op de klacht en bieden indien mogelijk een bevredigende oplossing aan. Wanneer we niet binnen zes weken een reactie kunnen geven, dan ontvang je daarvan bericht en geven wij indien mogelijk aan binnen welke termijn wij verwachten wel een inhoudelijke reactie te kunnen geven.
  • Bij een reactie op de klacht geven wij aan wie van onze organisatie met de afhandeling van jouw klacht belast is geweest.

Overigens kun je gedurende de klachtbehandeling bij onze compliance officer aangeven dat de medewerker tegen wie de klacht zich richt aan je klacht tegemoet is gekomen. Zodra je dat hebt aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Als je van mening bent dat jouw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of dat de klacht naar jouw mening nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken bij onze compliance officer. Wanneer de compliance officer zelf betrokken is geweest bij de behandeling van de klacht, dan kun je bedoelde mededeling schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van CROP.

Overige aspecten

Wij wijzen erop dat op al onze dienstverlening onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en dat de afhandeling van klachten binnen deze voorwaarden geschiedt. Klik hier voor de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Mede in verband met onze beroepsreglementering worden alle aspecten van de afhandeling van de klacht vastgelegd. Uiteraard wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgegaan.

Wij vertrouwen op een goede verdere relatie en samenwerking.

Het bestuur van CROP

CROP klachtenregeling

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.

Onze mensen maken CROP