Let op! de open CV en open FGR worden transparant

11 juni 2021
Artikel

Op 29 maart 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd. Dit voorstel kan grote gevolgen hebben op structuren in Nederland, waaronder vastgoed CV’s.

Wat gaat er veranderen?

Voorgesteld is om een commanditaire vennootschap (CV), fondsen voor gemene rekening (FGR) of een vergelijkbare buitenlandse entiteiten altijd als fiscaal transparant te behandelen (in het consultatiedocument worden de Britse Limited Liability Partnership (LLP), de Ierse Unlimited Company (ULC) en de Duitse Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) genoemd als voorbeelden van entiteiten die niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse juridische entiteit. Daarnaast kan ook de Franse Société en Nom Collectif (SNC) worden genoemd als een buitenlandse entiteit die niet is te vergelijken met een Nederlandse juridische entiteit.

Oorspronkelijk was het de intentie om deze wijziging door te voeren per 1 januari 2022, echter naar aanleiding van alle reacties op het consultatiedocument is aangegeven dat deze datum niet meer gehaald gaat worden. Het is nu de intentie om komende winter met een definitief voorstel te komen, waarin rekening gehouden wordt met deze reacties, waarna de wijziging waarschijnlijk per 1 januari 2023 ingevoerd kan worden. Vanaf dat de wet van toepassing is vervalt de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor deze vennootschappen en fondsen. Door deze wijziging wordt de open CV of op en FGR geacht haar vermogensbestanddelen over te dragen aan haar achterliggende vennoten. De stille en fiscale reserves zijn dan direct belast tegen de waarde in het economische verkeer met vennootschapsbelasting (i.e. afrekening en heffing per mogelijk 1 januari 2023). Daarnaast worden vanaf dat moment de achterliggende vennoten in veel gevallen, indien zij dat nog niet waren, belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in Nederland.

Acties voordat de wet in werking treedt

In het voorstel zijn voor de open CV een aantal mogelijkheden opgenomen om directe heffing te voorkomen:

  • Een aandelenfusie met een nieuw holdingvennootschap (BV) binnen de EU/EER. Dit kan – onder voorwaarden – tot uiterlijk eind 2022;
  • Via een doorschuiffaciliteit. Dit is alleen mogelijk indien de commanditaire vennoten zijn onderworpen aan een winstbelasting voor lichamen en tevens dezelfde bepalingen van toepassing zijn;
  • Een doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstelling situaties (zogenoemde tbs): inkomstenbelastingclaims kunnen dan worden doorgeschoven waarbij het vermogensbestanddeel feitelijk ongewijzigd dient te worden gebruikt binnen de onderneming van de open CV.

Naast het voorgaande kan ook een beroep worden gedaan – op verzoek – op een betalingsregeling met de Belastingdienst.

Voor de open FGR bestaan de hiervoor genoemde mogelijkheden niet. Echter, een open FGR kan op grond van het voorstel belastingplicht blijven voor de vennootschapsbelasting indien:

  • De deelnemingsrechten in een open FGR openbaar worden verhandeld; of
  • Als een open FGR kan worden verplicht zijn uitstaande participaties terug te betalen en er van deze mogelijkheid regelmatig gebruik wordt gemaakt.

Met name voor familiefondsen kunnen de hierboven genoemde voorwaarden een probleem opleveren.

Advies

Indien er sprake is van een open CV of open FGR, is het aan te raden om te toetsen wat de mogelijke fiscale gevolgen zijn. Een tijdige herstructurering kan nodig zijn om nadelige gevolgen voor de vennootschapsbelasting en/of de inkomstenbelasting te voorkomen. Mocht u meer willen weten over het voorstel en wat CROP voor u kan betekenen, neem dan contact op met Guido van Aarle, Dick Tulp, Brian Pennings, Robert Honing of Mike Roelofs.