DAC6: melding grensoverschrijdende constructies

14 oktober 2020
Whitepaper

Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules, MDR of DAC6 (hierna: DAC6) met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen zelf potentieel agressieve internationale fiscale constructies melden bij de Belastingdienst.

Wat is DAC6?

Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken (dat kunnen zowel vennootschappen als natuurlijke personen zijn)  en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Maar ook meer gebruikelijke grensoverschrijdende adviezen vallen onder de meldingsplicht. DAC6 ziet op alle belastingen, met uitzondering van de BTW, accijnzen, douanerechten, leges, retributies en sociale zekerheidsbijdragen. De boete voor het niet naleven van deze meldingsplicht kan oplopen tot € 870.000,–!

Stappenplan

Voor de beoordeling of de structuur potentieel fiscaal agressief is, is een lijst van zogenaamde wezenskenmerken opgesteld. Als de constructie één of meer van deze wezenskenmerken bevat, moet deze worden gemeld. Voor het vaststellen of er sprake is van een potentieel agressieve internationale fiscale constructie hebben wij een stappenplan voor je opgesteld.

Download

Contactpersonen

Brian Pennings
Partner Tax