Artikel

Liquidatie en fiscaliteit

30 april 2020

Wanneer een (deel van) de onderneming in zwaar weer terecht komt, kan het nodig zijn één of meer groepsmaatschappijen te liquideren. Aan een liquidatie zijn fiscale gevolgen verbonden.

Verrekenen van verliezen van een deelneming door benutten liquidatieregeling

Als je 5% of meer van de aandelen van een dochtermaatschappij bezit, dan is in de regel de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Normaal gesproken kun je verliezen uit een dergelijke deelneming niet aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Winsten zijn onder toepassing van de deelnemingsvrijstelling immers ook vrijgesteld. Bij liquidatie van een deelneming bestaat een uitzondering op het niet mogen nemen van verliezen en kun je een liquidatieverlies in aanmerking nemen in de houdstermaatschappij.

Welke verliezen mag je verrekenen?

Bij de liquidatie van de deelneming ontvang je mogelijk nog een bedrag: de zogenaamde liquidatie-uitkering. Als deze uitkering lager is dan wat je in de deelneming hebt geïnvesteerd (het opgeofferd bedrag), dan kun je het verschil tussen het opgeofferd bedrag en de liquidatie-uitkering bij de houdstermaatschappij in aftrek brengen. Dit is het liquidatieverlies. In de praktijk kan het best ingewikkeld zijn het juiste bedrag van het liquidiatieverlies te berekenen. Je moet namelijk o.a. de dividenduitkeringen die je in het jaar van liquidatie en de vijf voorafgaande jaren hebt ontvangen in mindering brengen op het opgeofferd bedrag.

Voortgezette activiteiten

LET OP!
Er zijn bijzondere regels van toepassing op de liquidatieverliesregeling. Laat je daarom altijd goed adviseren. Eén van die regels is dat als je de activiteiten van de ontbonden vennootschap hebt overgedragen aan een verbonden lichaam, het opgeofferd bedrag ‘doorschuift’’ naar dat verbonden lichaam. Je mag in dat geval het liquidatieverlies eventueel pas nemen bij liquidatie van dat verbonden lichaam.

Wanneer mag je het liquidatieverlies in aftrek brengen?

De houdstermaatschappij mag het liquidatieverlies in aftrek brengen op het moment dat de vereffening van de dochtervennootschap is voltooid en mits is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is, dat er definitief geen recht meer is op verrekening van verliezen van de ontbonden dochter.

Liquidatieverlies en fiscale eenheid

LET OP!
Als de geliquideerde vennootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kunnen er nog aanvullende regels van toepassing zijn. Deze regels zijn gecompliceerd en verdienen de aandacht van een ervaren belastingadviseur. Uiteraard helpen wij je graag de op jou van toepassing zijnde regelingen snel en helder in kaart te brengen.

Contactpersoon

Dick Tulp
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl