Artikel

Beoordeling WIA-aanvraag te laat – hoe om te gaan met dienstverband arbeidsongeschikte werknemer?

17 juni 2022

Auteurs: Chantal Bakkes (HR services) en Carlijn Schreuder – Cobussen (Legal). 

Op dit moment merken wij in de praktijk dat de beoordeling van WIA-aanvragen door het UWV van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in sommige gevallen al maanden op zich laat wachten. Dit in verband met achterstanden bij het UWV. Wij krijgen nu dan ook vaak de vraag, waar doe ik als werkgever goed aan? Wat zijn de aandachtspunten? En hou je de werknemer in dienst tot de beoordeling van de WIA-aanvraag door het UWV is ontvangen of ga je het dienstverband beëindigen, met wederzijdse goedvinden of met een UWV procedure, bij het bereiken van einde wachttijd (104 weken)? In dit stuk gaan we hier vanuit HR en Legal oogpunt verder op in.

Moet ik het loon blijven doorbetalen?

Nee, als de WIA-aanvraag op tijd is ingediend en het UWV geen loonsanctie heeft opgelegd, hoef je als werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer niet door te betalen na 104 weken ziekte (einde wachttijd). Het feit dat het UWV nog niet heeft beslist op een WIA-aanvraag maakt dit niet anders. Let op: na het verstrijken van 104 weken ziekte (einde wachttijd) kan het UWV geen loonsanctie meer opleggen. Doet het UWV dit toch? Maak dan tijdig bezwaar tegen dit besluit.

Heb ik recht op compensatie van het UWV bij een te late beoordeling WIA-aanvraag?

Ja, op het moment dat het UWV nog niet heeft beslist op het door hen aangegeven moment (uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de WIA-aanvraag) en de beslistermijn ook niet is verlengd, kan je een melding te late beslissing bij het UWV indienen. Hiermee verzoek je het UWV alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Doet het UWV dit ook niet, dan heb je als werkgever recht op een financiële compensatie, namelijk de wettelijke dwangsommen.

Welke mogelijkheden heb ik bij het bereiken van einde wachttijd?

Als de 104 weken ziekte zijn verstreken en het UWV geen loonsanctie heeft opgelegd, dan is er geen sprake meer van een opzegverbod wegens ziekte en kan het dienstverband worden beëindigd. Ook als de beoordeling van de WIA-aanvraag door het UWV nog niet is ontvangen. Dit kan door de werknemer een beëindigingsvoorstel te doen en de arbeidsovereenkomst dus te beëindigen met wederzijds goedvinden door middel van een overeenkomst. Dan kunnen afspraken worden gemaakt over wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt (in principe hoeft de opzegtermijn niet meer in acht te worden genomen) en over het betalen van een (transitie)vergoeding. Die laatste kan je als werkgever dan weer gecompenseerd krijgen. Let op: betaal je als werkgever een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding per einde wachttijd, dan krijg je dat meerdere niet gecompenseerd.

Wil de werknemer niet meewerken aan een beëindigingsovereenkomst? Dan heb je als werkgever ook de mogelijkheid om een ontslagprocedure bij het UWV te starten. Omdat de beoordeling van de WIA-aanvraag nog niet is ontvangen, zullen daar wel actuele medische gegevens moeten worden verstrekt.

Tot slot kan je er voor kiezen de werknemer slapend in dienst te houden totdat de beoordeling van de WIA-aanvraag er is. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de werknemer binnen korte tijd weer beter is. Op het moment dat de beoordeling er is, kan er natuurlijk alsnog voor worden gekozen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Let op: tijdens een slapend dienstverband gelden wel re-integratieverplichtingen en als er passend werk komt moet dat worden aangeboden aan de zieke werknemer. Ook kan het voorkomen dat de werknemer onverhoopt komt te overlijden terwijl hij nog in dienst is. Mocht dat aan de orde zijn, dan zal de arbeidsovereenkomst eindigen maar kunnen er wel financiële verplichtingen voor de werkgever resteren.

Kan werknemer aanspraak maken op inkomsten voor ingang van eventuele WIA-uitkering?

Na het bereiken van de einde wachttijd (104 weken) of na uitdiensttreding, heeft de werknemer in principe geen recht meer op loondoorbetaling. In afwachting van een WIA-uitkering, kan de werknemer dan een aanvraag indienen voor een voorschot van een eventuele WIA-uitkering. Als werkgever kan je hier de werknemer op wijzen, mocht de werknemer hier nog niet van op de hoogte zijn. Let op: dit betreft een voorschot. Het kan dus betekenen dat er na een beoordeling van de WIA-aanvraag mogelijk te veel ontvangen voorschot dient te worden terugbetaald aan het UWV. Vanwege de hoog opgelopen achterstanden bij het UWV heeft het UWV tijdelijk wel aangegeven dat geen terugvorderingen zullen plaatsvinden die samenhangen met te laat door het UWV beoordeelde WIA-aanvragen. Als het voorschot te hoog was omdat de werknemer nog andere inkomsten had (uit werk of uit een uitkering), moet dat gedeelte mogelijk wel worden terugbetaald aan het UWV.

Contactpersoon

Chantal Bakkes, HR consultant bij CROP accountants & adviseurs
Chantal Bakkes
HR Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl