Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

26 mei 2023
Artikel

De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna “Leidraad”) is per 29 april 2023 vernieuwd met ook enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze Leidraad wordt door de Staatssecretaris van Financiën uitgebracht en geeft meer duidelijkheid, wanneer een grensoverschrijdende constructie volgens de Belastingdienst gemeld moet worden.

De nieuwe Leidraad is grotendeels gelijk aan de oude. Een aantal punten zijn nader verduidelijkt hetgeen een nuttige handreiking is voor de praktijk.

Wat is een grensoverschrijdende constructie?

Een grensoverschrijdende constructie betreft meer dan één lidstaat van de Europese Unie of een EU-lidstaat met een land buiten de Europese Unie. Financiële dienstverleners, intermediairs en ondernemers zijn verplicht om grensoverschrijdende constructies, waarmee belasting kan worden ontdoken, bij de Belastingdienst te melden. Dit staat in de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6.

Een aanpassing van een al bestaande constructie

In de herziene Leidraad is expliciet opgenomen dat het aanpassen van een bestaande constructie kan leiden tot een nieuwe meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat constructies van voor 25 juni 2018, die eerder niet meldingsplichtig waren, alsnog gemeld moeten worden als deze worden aangepast. Ook lijkt het te betekenen dat constructies die al gemeld zijn, mogelijk nogmaals gemeld moeten worden.

Bij een aanpassing kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wijzigingen van de rechtsvorm, het wijzigen van de fiscale woonplaats, de manier van financieren, etc. De meldingsplicht geldt als hetzelfde wezenskenmerk als eerst van toepassing blijft en ook als er een nieuw wezenskenmerk van toepassing is op de constructie.

Verduidelijking wie moet melden

In de Leidraad is nu opgenomen dat een derde die uitsluitend betrokken is voor compliance werkzaamheden, zoals het voeren van de boekhouding, opstellen van belastingaangiften, het opstellen van transfer pricing documentatie, etc., geen meldingsplicht heeft. Dit was al het standpunt in de praktijk, aangezien deze derden uitsluitend vastleggen wat er gebeurd is en geen betrokkenheid hebben bij het opzetten van de structuur.

Advocaten en notarissen kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht en zijn als gevolg daarvan niet verplicht de constructie de melden. In de Leidraad is nu opgenomen dat zij, als zij van dit recht gebruik maken, de betrokkene andere adviseurs of, bij afwezigheid daarvan, de belastingplichtige onverwijld inlichten. Zodat deze andere partijen de constructie kunnen melden. In het geval de meldingsplicht hierdoor bij de belastingplichtige terechtkomt, gaat haar termijn van een maand voor het doen van de melding pas lopen op het moment dat zij in kennis wordt gesteld door de partij die zich beroept op het verschoningsrecht.

Deze notificatie is vormvrij. Dus in het geval je wordt bijgestaan door een fiscaal advocaat, let op wanneer hij of zij op enige wijze aangeeft dat een beroep wordt gedaan op het verschoningsrecht ten aanzien van deze meldingsplicht. Hierdoor kan de verplichte melding naar de belastingplichtige verschuiven.

Verduidelijking Main Benefit Test

Bij een gedeelte van de wezenskenmerken moet altijd gemeld worden en bij de rest uitsluitend als ook wordt voldaan aan de Main Benefit Test. In de Leidraad is de toelichting t.a.v. de Main Benefit Test aangepast.

Nu is er expliciet aangegeven wanneer er sprake is van een belastingvoordeel. Dit is, kort gezegd, het geval als er door de implementatie van de constructie minder belasting wordt betaald. Dit voordeel wordt geacht het hoofddoel te zijn als (i) zonder dit voordeel de constructie niet zou worden geïmplementeerd of (ii) als er elementen zijn toegevoegd om dit voordeel te verkrijgen.

Bovenstaande wordt volgens de Leidraad nog steeds getoetst door de vergelijking of de structuur zonder toepassing van de fiscale regels hetzelfde eruit had gezien. Is het antwoord hierop nee, dan is de structuur blijkbaar opgezet met een fiscaal doel en is voldaan aan de Main Benefit Test.

Toevoeging nieuwe voorbeelden

Naast de bovengenoemde algemene wijzigingen zijn er een tiental voorbeelden toegevoegd, welke meer duidelijkheid bieden op bepaalde constructies wel of niet onder een wezenskenmerk vallen.

Deze voorbeelden zijn, gezien het specifieke karakter, hier niet opgenomen. Mocht er twijfel zijn of een wezenskenmerk van toepassing is bij een constructie, dan is het aan te bevelen om dit aan de hand van de nieuwe voorbeelden nogmaals te (laten) beoordelen.

Afsluiting

De Leidraad biedt inzicht in de door de Belastingdienst te hanteren visie bij de interpretatie van DAC6 hetgeen niet uitsluit dat andere interpretaties mogelijk zijn.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan onze adviseurs je graag bij met hun expertise.

Neem contact op