FAQ NOW 3.0

Update 31 mei 2021

In deze FAQ NOW 3.0 vind je alle tot nu toe bekende antwoorden op ondernemersvragen met betrekking tot de NOW 3.0. Heb je twijfel over wat voor jouw onderneming van toepassing is, of staat jouw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Email ons

Let op:

De onderstaande antwoorden zijn geformuleerd met de op het moment van uitkomen beschikbare informatie en zijn onderhevig aan wijzigingen. Wij doen ons best de actuele informatie steeds zo snel mogelijk te verwerken, maar er kan enige vertraging optreden. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

Aanvraagprocedure
Wanneer kan ik de subsidie op grond van de NOW aanvragen?

De termijnen voor het aanvragen van de NOW 3.0 zijn als volgt:

 • NOW 3.1: 16 november 2020 tot 13 december 2020
 • NOW 3.2: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
 • NOW 3.3: 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021
Over welke periodes krijg ik loonkostensubsidie onder de NOW 3?

De NOW 3 kent drie tranches. Binnen elke tranche geldt een andere subsidieperiode. De maanden waarover je de loonkostensubsidie krijgt zijn:

 • NOW 3.1: oktober, november en december 2020
 • NOW 3.2: januari, februari en maart 2021
 • NOW 3.3: april, mei en juni 2021
Hoe dien ik de aanvraag voor subsidie in?

De formulieren hiervoor worden op de website www.uwv.nl geplaatst en zijn alleen elektronisch in te dienen. CROP kan de aanvraag ook voor je verzorgen. Wil je hier gebruik van maken, neem contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag zo snel mogelijk wordt ingediend.

Kan ik per loonheffingennummer in mijn aanvraag afwijken van de periode van drie aaneengesloten maanden?

Nee, de keuze voor de aaneengesloten periode van drie maanden geldt voor de gehele groep en dus voor alle loonheffingennummers binnen de groep. Het is dus zaak de periode waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht goed vast te stellen. Heb je eerder al een aanvraag voor NOW gedaan, dan is er geen keuzevrijheid en dien je automatisch te kiezen voor de drie aaneengesloten kalendermaanden volgend op de aaneengesloten kalendermaanden waarvoor je eerder NOW hebt aangevraagd.

Ik had een aanvraag voor de NOW 2.0 of 3.1 ingediend, maar heb deze aanvraag weer ingetrokken. Moeten dan de 3 aaneengesloten maanden voor de volgende tranche toch nog aansluiten op de aaneengesloten kalendermaanden van de vorige NOW?

Dat hangt af van het moment waarop je het intrekkingsverzoek hebt gedaan.

NOW 3.1

Voor de NOW 3.1 gold dat de periode van drie maanden waarover je het omzetverlies berekent  niet hoeft aan te sluiten op de drie maandsperiode die je had doorgegeven voor de NOW 2.0, mits je het verzoek om de NOW 2.0 in te trekken hebt ingediend vóórdat je de NOW 3.1 hebt aangevraagd.

NOW 3.2

Wil je NOW 3.2 aanvragen en wil je de vrijheid hebben om zelf te kiezen over welke drie aaneengesloten maanden je het omzetverlies wilt berekenen, dan had je het verzoek om de NOW 3.1 in te trekken vóór 15 februari 2021 moeten doen. Dien je het intrekkingsverzoek na 15 februari 2021 in, dan heb je ondanks het feit dat je de aanvraag voor de NOW 3.1 intrekt, geen keuzevrijheid en moeten de drie aaneengesloten maanden waarover je het omzetverlies berekent voor de NOW 3.2, nog steeds aansluiten op de 3 maanden die je hebt opgegeven voor de NOW 3.1.

NOW 3.3

Heb je NOW 3.2 aangevraagd, maar wil je die aanvraag nog intrekken omdat je voor de NOW 3.3 de vrije keuze wilt over welke maanden je het omzetverlies wilt doorgeven, zorg er dan voor dat je het intrekkingsverzoek voor de NOW 3.2 vóór 1 april 2021 hebt ingediend. Alleen in dat geval krijg je weer keuzevrijheid voor de NOW 3.3. Dien je het intrekkingsverzoek in na 1 april 2021, dan moeten de drie maanden waarover je het omzetverlies moet berekenen aansluiten op de 3 maanden die je voor de NOW 3.2 hebt doorgegeven.

Ik begrijp dat de omzetdaling per groep moet worden bepaald. Moet ik dan de aanvraag om subsidie ook per groep doen?

Nee, de omzetdaling wordt inderdaad per groep bepaald, maar elke werkgever binnen de groep moet zelf de aanvraag voor de NOW indienen. De aanvraag moet dus per loonheffingennummer worden ingediend. Daarbij moet wel bij elk loonheffingennummer binnen een groep gekozen worden voor dezelfde maanden van verwachte omzetdaling en uiteraard ook voor hetzelfde percentage omzetverlies.

Ik heb geen Nederlands bankrekeningnummer. Kan ik nu geen NOW aanvragen?

Jawel. Rechtspersonen met een buitenlands SEPA-bankrekeningnummer kunnen ook NOW aanvragen.

Hoogte subsidie en bepalen loonsom
Welke tegemoetkoming regelt de NOW voor mij als ondernemer?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Uitgangspunt is dat een maximum percentage van de loonkosten wordt vergoed, afgezet tegen het omzetverlies. Dit werkt voor de NOW 3.0 als volgt uit.

 • NOW 3.1: maximale vergoeding 80%
 • NOW 3.2: maximale vergoeding 85%
 • NOW 3.3: maximale vergoeding 85%

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt bekeken wat de werkelijk omzetdaling is geweest en ook of er een correctie in de loonsom heeft plaatsgevonden.

Hoe wordt het voorschot van 80% berekend?

Op basis van de aanvraag wordt 80% van de te verwachten subsidie in maximaal drie termijnen door het UWV aan je uitgekeerd. Het voorschot van 80% is vastgesteld op de SV-loonsom van juni 2020. Achteraf wordt dan vastgesteld of deze 80% te hoog of te laag is vastgesteld en wordt er een aanvullend bedrag uitgekeerd of juist teruggevorderd. Om terugvordering te voorkomen adviseren wij kritisch naar de verwachting van omzetverlies te kijken.

Heeft een stijging of daling van de loonsom effect op de hoogte van NOW?

Het voorschot wordt bepaald op basis van je SV-loonsom van juni 2020. Het UWV bekijkt ook of je loonsom over de maanden van tegemoetkoming van de NOW is gedaald ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020.

Is sprake van een daling, dan wordt een deel van het betaalde voorschot bij de eindafrekening mogelijk teruggevorderd. Voor de NOW 3 geldt dat doordat werkgevers zich hebben moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit en mogelijk afscheid hebben moeten nemen van werknemers, de loonsom met een percentage mag dalen t.o.v. juni 2020 waarbinnen de NOW niet wordt verlaagd. Dit zijn de volgende percentages:

 • NOW 3.1: maximale daling loonsom 10%
 • NOW 3.2: maximale daling loonsom 10%
 • NOW 3.3: maximale daling loonsom 10%

Bij de eindafrekening moet rekening worden gehouden met een verhoudingsgewijze hoge terugbetaling in het geval van een daling van de loonsom. Dit komt, omdat bij de berekening van het voorschot rekening wordt gehouden met het percentage omzetverlies, maar bij de correctie als gevolg van de loondaling niet. Zie voor meer informatie onze whitepaper.

Hoe berekenen ik de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de totale subsidie wordt berekend door het percentage van het omzetverlies te vermenigvuldigen met het SV-loon in juni 2020. Omdat ook de loonkosten van de werkgever (zoals pensioenpremies, vakantiegeld en sociale lasten) worden gecompenseerd wordt het SV-loon verhoogd met een forfaitair percentage van 40%. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met drie(voor 3maanden). De subsidie is 80% (NOW 3.1) 85% (NOW 3.2) of 85% (NOW 3.3) van dit bedrag. Op voorschotbasis zal het UWV in eerste instantie 80% van de berekende subsidie uitbetalen.

In formule vorm:

% omzetverlies x de SV-loonsom van juni 2020 (welke niet meer bedraagt dan € 9.691 per werknemer) x 3 (maanden) * 1,4 (forfaitaire opslag van 40%) * 0,8/0,85 (afhankelijk welke tranche van de NOW 3.0).

Wat is het loon waarvan wordt uitgegaan bij de NOW?

Het betreft het loon van artikel 16, Wet financiering sociale verzekeringen. Dit is het zogenaamde SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit is dus het loon van alle werknemers die in een (fictieve) dienstbetrekking staan en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Omdat ook de loonkosten van de werkgever (zoals pensioenpremies en sociale lasten) worden gecompenseerd wordt dit loon verhoogd met een forfaitair percentage van 40%. Voor zover het loon van een werknemer hoger is dan € 9.718 (= 2 x het maximum premieloon), wordt dit hogere deel buiten beschouwing gelaten.

Er wordt uitgegaan van het loon in de aangifte van de maand juni 2020 zoals die op 15 augustus 2020 is ingediend.

Achteraf wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom over de volgende periode:

 • NOW 3.1: oktober 2020 t/m december 2020
 • NOW 3.2: januari 2021 t/m maart 2021
 • NOW 3.3: april 2021 t/m juni 2021

Voor zover die lager is, wordt een correctie uitgevoerd en wordt mogelijk een bedrag teruggevorderd aan te veel ontvangen subsidie.

Wordt uitbetaling van vakantiegeld meegenomen in de subsidie?

Uitbetaling van vakantiegeld wordt niet meegenomen in het gehanteerde aangiftetijdvak voor de berekening van de loonsom, tenzij er geen reservering plaatsvindt. In dat laatste geval wordt de loonsom vermenigvuldigd met een factor 0,926.

Krijg ik ook subsidie voor het vakantiegeld dat ik aan mijn werknemers moet betalen?

Ja, indirect wel. De overheid geeft een subsidie voor de loonkosten van de werkgever. Hieronder valt ook het vakantiegeld. Er is voor de loonkosten (inclusief het vakantiegeld) gekozen voor een forfaitaire opslag van 40% op de SV-loonsom. Voor zover in deze maanden vakantiegeld is uitbetaald wordt hier bij de vaststelling van de loonsom (waarop de subsidie wordt gebaseerd) geen rekening mee gehouden. De loonsom wordt dus verminderd met het uitbetaalde vakantiegeld.

Worden er nog vergoedingen in mindering gebracht op het SV-loon?

Ja, voor zover je als ondernemer uitkeringen van het UWV ontvangt die je als werkgever aan je werknemer (door)betaalt en die zijn inbegrepen in de SV-loonsom, worden deze bij de vaststelling van de definitieve subsidie in mindering gebracht op de ontvangen tegemoetkoming.

Ik verloon niet per maand, maar per 4 weken. Hoe bereken ik dan de loonsom?

Als je per 4 weken verloont en aangifte doet, dan is voor de berekening van het voorschot van de tegemoetkoming de loonsom in periode 7 van 2020 van belang. De loonsom wordt verhoogd met 8,33% om tot een loonsom per maand te komen.

Ik heb geen aangiftetijdvak per maand of vier weken. Kan ik dan een aanvraag voor NOW doen?

Ja, in dat geval wordt het SV-loon herleid naar een aangiftetijdvak van een maand.

Krijg ik ook mijn loonkosten terug voor een werknemer die nu ziek thuis zit?

Wanneer je als ondernemer de loonkosten van de werknemer bij ziekte doorbetaald, kwalificeert dit als SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor zover deze loonkosten verwerkt zijn in de aangifte worden deze dus meegenomen in de subsidie.

Ik heb werknemers in mijn onderneming die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Krijg ik voor deze werknemers NOW?

Deze werknemers zijn vanwege het feit dat zij recht hebben op AOW nog verplicht verzekerd voor de Ziektewet, maar als werkgever betaal je hier geen premies voor. Er bestaat voor deze werknemers dus recht op NOW.

Hoe bepaal ik de loonsom als ik meerdere loonheffingennummers heb?

De loonsom wordt bepaald per loonheffingennummer omdat de aanvraag ook per loonheffingennummer moet worden gedaan. Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers (hun eerste loonheffingennummer eindigt dan meestal op L01, het tweede op L02, enzovoort). Deze werkgever zal meerdere aanvragen moeten indienen als hij voor zijn hele loonsom subsidie wil aanvragen, namelijk per loonheffingennummer. Indien sprake is van meerdere loonheffingennummers dan moet voor elk nummer wel hetzelfde omzetverlies worden gehanteerd. Het omzetverlies wordt berekend voor de onderneming als geheel. Is sprake van een groep of concern dan wordt het omzetverlies berekend voor de groep als geheel.

Ik lees dat als mijn loonsom in juni 2020 hoger is dan de loonsom bij de tranches ik gekort wordt op de NOW. Hoe werkt dit?

Bij de toekennen van de aanvraag voor NOW 3.0 wordt in eerste instantie (bij het voorschot) de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen. Het kan zo zijn dat er mensen zijn ontslagen in latere maanden, waardoor de loonsom daalt. Bij de uiteindelijke verlening van de subsidie wordt de loonsom van juni 2020(*3) vergeleken met de loonsom van in de maanden van de tranche. De loonsom mag daar daarbij deels dalen, omdat werkgevers zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van personeel. Dit zijn de volgende percentages:

 • NOW 3.1: maximale daling loonsom 10%
 • NOW 3.2: maximale daling loonsom 10%
 • NOW 3.3: maximale daling loonsom 10%

Stel de loonsom van juni 2020 is € 300.000, waarbij door ontslag de loonsom met € 70.000 is gedaald. De reguliere loonsom in oktober, november en december 2020 is dus € 230.000. Daarnaast was sprake van 25% omzetverlies. De berekeningen geven dan het volgende resultaat:

Formule bepalen voorschot:

25% * € 300.000 * 3 * 1,4 * 0,8 = € 252.000 aan verwachte tegemoetkoming. Hiervan is in eerste instantie 80% uitbetaald, dat is € 201.600.

Omdat de loonsom in de maanden oktober, november en december 2020 meer dan 10% is gedaald ten opzichte van juni 2020, wordt je gekort op de totale NOW subsidie. Immers, je voldoet niet aan de voorwaarden om de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden.

Formule lagere loonsom:

((0,9*€ 900.000) – € 690.000) * 1,4 * 0,8 = € 134.400 aan korting omdat de loonsom daalt. Dit moet worden afgehaald van het totale bedrag aan voorschot dat is berekend (€ 252.000). Dat betekent dat het uiteindelijke recht op NOW € 117.600 bedraagt. Nu als voorschot € 201.600 is uitbetaald, heb je € 84.000 teveel aan voorschot ontvangen dat terugbetaald moet worden.

Zie voor meer informatie over de gevolgen van de daling van de loonsom en de impact op de tegemoetkoming van de NOW onze whitepaper.

Verlening van subsidie
Welke vereisten gelden er voor toepassing van de NOW?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is sprake van een omzetverlies (hoe dit omzetverlies wordt berekend, wordt in een andere vraag uitgelegd):
  • NOW 3.1: 20%
  • NOW 3.2: 20%
  • NOW 3.3: 20%
 • Je betaalt je personeel 100% van het reguliere salaris door;
 • Je doet in één keer een volledige aanvraag voor de NOW:
  • NOW 3.1: 16 november 2020 tot 13 december 2020
  • NOW 3.2: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021

NOW 3.3: 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021

Hoe snel beslist het UWV op mijn aanvraag?

Op basis van de regeling moet het UWV binnen 13 weken een beslissing nemen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Het UWV streeft er naar dit binnen 2 tot 4 weken te doen. Dit voorschot van 80% wordt dan uitbetaald in maximaal drie termijnen.

Zijn er naast omzetverlies nog andere voorwaarden waaraan ik moet voldoen om recht te (blijven) houden op de subsidie?

Jazeker. Voor de werkgever gelden ook nog de volgende verplichtingen, waaraan je blijvend moet voldoen omdat de verleende subsidie anders (deels) kan worden teruggevorderd:

 1. Een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode van NOW zoveel mogelijk gelijk te houden. Een daling van de loonsom heeft een korting op de subsidie tot gevolg.
 2. Er mag personeel worden ontslagen (of een verzoek aan het UWV worden gedaan voor toestemming tot ontslag) op grond van bedrijfseconomische redenen (7:669, lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek) gedurende de periode waarover de tegemoetkoming. De werkgever moet zich dan wenden tot het UWV om zich in te spannen de werknemers te begeleiden naar ander werk. De boete als de werkgever dit niet doet is 5% van de totale NOW in de periode. Ontslag op andere gronden, zoals disfunctioneren, blijft mogelijk. Deze verplichting geldt dan niet;
 3. Binnen 24 (of 38 weken indien je een accountantsverklaring nodig hebt) na het eindigen van de driemaandsperiode waarop de omzetdaling ziet, moet je een formele aanvraag bij het UWV indienen met de definitieve omzetdaling en de definitieve loonsom, zodat het UWV kan vaststellen of het uitgekeerde voorschot te hoog of te laag is geweest. Zie ons overzicht voor de actuele data
 4. Voor subsidieverlening vanaf € 125.000 of een voorschot € 100.000 of meer wordt een accountantsverklaring vereist. Bij deze bedragen wordt uitgegaan van het bedrag van de individuele rechtspersoon/natuurlijk persoon of de groep, indien er sprake is van een groep. Er wordt hiervoor dus niet gekeken per loonheffingennummer. Een verklaring van een onafhankelijke derde is vereist voor een verlening vanaf € 40.000 of meer.
 5. Het verplicht informeren van de OR of Personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers over de subsidieverlening;
 6. Als ondernemer moet je een juiste administratie voeren en bewaren gedurende 5 jaren zodat bij een controle kan worden vastgesteld of de verleende subsidie juist is geweest;
 7. Je moet de loonaangifte tijdig blijven indienen;
 8. Je hebt de verplichting om het UWV tijdig te informeren indien er wijzigingen zijn die van belang zijn en een impact hebben op de aanvraag.

Maakt een onderneming gebruik van de mogelijkheid om NOW aan te vragen op het niveau van de werkmaatschappij in plaats van op concernniveau, dan geldt als voorwaarde dat over 2020 of 2021 (afhankelijk van de tranche) binnen het concern geen aandelen mogen worden ingekocht en geen bonussen aan het bestuur of de directie en dividenden mogen worden uitgekeerd door het groepshoofd of de aanvrager van de NOW.

Vanaf NOW 2.0 geldt de aanvullende voorwaarde voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Deze bedrijven moeten verklaren (en er dus ook feitelijk naar handelen) dat een onderneming die gebruik maakt van de NOW in 2020 of 2021 geen bonussen aan het bestuur of de directie of dividenden uitkeert dan wel eigen aandelen inkoopt. Neem voor meer informatie over deze voorwaarde contact op met de Coronadesk.

Het gaat erg slecht met mijn onderneming en ondanks de NOW moet ik personeel wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslaan, mag dat?

Ja dat mag. Voor dit personeel kom je dan niet meer in aanmerking voor de subsidie. Je moet dit ook melden bij het UWV zodat je de werknemer kan begeleiden naar nieuw werk. Doe je dit niet, dan wordt je met 5% gekort op de subsidie in de periode.

Belangrijk: Voor NOW 1 en NOW 2 gelden andere regels.

Is er bij de definitieve aanvraag altijd een accountantsverklaring nodig?

Is sprake van een totale tegemoetkoming aan NOW op concernniveau van een voorschot van € 100.000 of meer of € 125.000 of meer aan uiteindelijke tegemoetkoming, dan dient de accountant te controleren of de cijfers juist zijn waarop de werkgever zich heeft gebaseerd.

Hoofdregel is dat deze grens geldt per groep en niet op individueel niveau. Is er geen sprake van een groep maar komt een afzonderlijke rechtspersoon ook boven deze grens, dan is een accountantsverklaring ook vereist.

Op het moment dat de tegemoetkoming NOW € 40.000 of meer bedraagt, dient een derde te verklaren dat de omzetcijfers en de daarmee berekende omzetdaling juist is. Als derde deskundige kan onder andere aan een belastingadviseur of extern administratiekantoor worden gedacht.

Wanneer kan ik een aanvraag doen tot vaststelling van mijn daadwerkelijke recht op NOW?

In de NOW is vastgelegd dat na afloop van de subsidieperiode een verzoek kan worden gedaan tot definitieve vaststelling van de subsidie bij het UWV. Het is verplicht deze aanvraag uiterlijk 24 weken na afloop van de subsidieperiode te doen. Op het moment dat je een accountantsverklaring nodig hebt, moet de verklaring binnen 38 weken zijn aangevraagd.

Voor NOW 3 kan voor alle tranches vanaf 4 oktober 2021 (NOW 3.1) of 31 januari 2022 (NOW 3.2 en 3.3) een aanvraag worden gedaan per tranche.

Ik heb NOW voor de zekerheid aangevraagd, maar nu blijkt dat het beter gaat dan verwacht. Ik ga de ten minste 20% omzetdaling niet halen. Kan ik mijn aanvraag NOW intrekken en het bedrag terugstorten?

Ja dat is mogelijk. Je kan je aanvraag voor het voorschot intrekken. Dit kan alleen binnen de termijn dat het voorschot kan worden aangevraagd. Ook is het mogelijk in de definitieve aanvraag aan te geven dat je niet aan de voorwaarden voldoet. Het UWV neemt dan contact met je op. Neem voor meer informatie contact op met de Coronadesk.

Berekening omzetverlies
Welke periode neem ik als uitgangspunt voor de omzetdaling?

Je moet een omzetdaling verwachten van meer dan 20% over een aaneengesloten periode van 3 hele kalendermaanden. Deze periode kan niet meer worden gewijzigd. Het is zaak hier dus goed naar te kijken bij het indienen van de aanvraag NOW. Voor de NOW 3 is dat als volgt:

 • NOW 3.1: omzetdaling 20% en drie aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021
 • NOW 3.2: omzetdaling 20% en drie aaneengesloten maanden in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021
 • NOW 3.3: omzetdaling 20% en drie aaneengesloten maanden in de periode 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Indien je NOW 2.0 hebt aangevraagd of een eerdere tranche van NOW 3.0 dan is er geen keuze en moet je kijken naar de eerstvolgende maand na afloop van periode die eerder is gebruikt voor bepaling van de omzetdaling.

Welke omzet neem ik als uitgangspunt of er sprake is geweest van een omzetdaling?

De referentieomzet is de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier. Dit geldt voor werkgevers die uiterlijk op 1 januari 2019 zijn gestart met hun bedrijfsuitoefening.

Is de bedrijfsonderneming na 1 januari 2019 aangevangen, dan wordt als referentieomzet genomen de omzet vanaf de eerste kalendermaand op de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal kalendermaanden * 3.

Heb je in 2019 of begin 2020 bedrijfsactiviteiten overgenomen, dan zorgen die in 2020 mogelijk dat je daarmee ook omzet behaalt en dat je omzetdaling (voor dit bedrijfsonderdeel als onderdeel van het concern) hierdoor lager is. Bij overname van bedrijfsactiviteiten mag je de omzetdaling op eenzelfde manier berekenen alsof je je bedrijf pas in 2019 of 2020 was gestart op het moment dat je de activiteiten hebt overgenomen. Dit zorgt voor een objectiever beeld rondom de daadwerkelijke omzetdaling voor deze ondernemers.

Ik heb eind 2019 bedrijfsactiviteiten overgenomen. Hoe bereken ik nu mijn omzetdaling?

Heb je in 2019 of begin 2020 bedrijfsactiviteiten overgenomen, dan zorgen die in 2020 mogelijk dat je daarmee ook omzet behaalt en dat je omzetdaling (voor dit bedrijfsonderdeel als onderdeel van het concern) hierdoor lager is. Bij overname van bedrijfsactiviteiten mag je de omzetdaling op eenzelfde manier berekenen alsof je je bedrijf pas in 2019 of 2020 was gestart op het moment dat je de activiteiten hebt overgenomen. Dit zorgt voor een objectiever beeld rondom de daadwerkelijke omzetdaling voor deze ondernemers.

Ik heb meerdere vennootschappen die zijn verbonden als een groep. Hoe bereken ik de omzetdaling?

Vennootschappen die zijn verbonden op 1 oktober 2020 als een groep op grond van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek moeten de omzetdaling als groep bekijken. Voor de bepaling van de omzetdaling wordt daarbij gekeken naar alle in Nederland gevestigde rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen voor zover bij deze buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen sprake is van SV-loon in Nederland. Het groepsbegrip sluit hierbij aan op het groepsbegrip volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en dus het aanwezig zijn van overheersende zeggenschap over de groepsvennootschappen (meestal bij een belang van meer dan 50%).

Er wordt daarbij gekeken naar de vennootschappen die op 1 oktober 2020 onderdeel van de groep waren. Voor de referentieomzet over 2019 wordt de omzet derhalve ook bepaald voor de gehele groep zoals deze per peildatum 1 oktober 2020 bestaat. Als een vennootschap tot de groep is toegetreden moet over 2019 de omzet van deze vennootschap dus worden meegeteld. Is een vennootschap uit de groep getreden dan moet de omzet over 2019 van deze vennootschap worden geëlimineerd.

Hoe bepaal ik de omzetdaling als er in 2019 of in de eerste 2 maanden van 2020 een vennootschap is verkocht en dus op 1 maart 2020 niet langer tot de groep behoort?

Voor de omzetdaling wordt uitgegaan van de groep zoals deze op 1 oktober 2020 bestaat. Voor de referentieomzet over 2019 wordt de omzet derhalve ook bepaald voor de gehele groep zoals deze per peildatum 1 oktober 2020 bestaat. Als een vennootschap tot de groep is toegetreden moet over 2019 de omzet van deze vennootschap dus worden meegeteld. Is een vennootschap uit de groep getreden dan moet de omzet over 2019 van deze vennootschap worden geëlimineerd.

De organisatie waarvoor ik werk is een non-profit organisatie. Kan ik aanspraak maken op NOW en zo ja, hoe bepaal ik dan de omzetdaling?

Ja, je kan in aanmerking komen voor NOW. Bij dit soort organisaties is het normale omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. Denk hierbij aan kaartverkoop door theaters of subsidie die uit (semi)publieke middelen wordt ontvangen. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.
Subsidies en baten (die langer zijn de periode waarvoor je opteert voor de berekening van je omzetdaling) en subsidies die langer duren dan de referentieomzet worden naar rato aan de betreffende perioden toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling.

Hoe bereken ik de omzetdaling in procenten?

De omzetdaling wordt berekend in hele procentpunten naar boven afgerond.

Mijn onderneming is afhankelijk van seizoenswerk. Hoe bereken ik de omzetdaling?

Hier wordt geen rekening mee gehouden.

Mijn onderneming is gestart na 1 januari 2019. Hoe moet ik dan het omzetverlies berekenen?

Voor zover de onderneming na 1 januari 2019 is gestart, wordt gekeken naar de omzet vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020. Deze omzet wordt gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen en vervolgens vermenigvuldigd met drie (om tot een gemiddelde kwartaalomzet te komen) Deze gemiddelde omzet wordt vergeleken met de door de ondernemer aaneengesloten drie kalendermaanden in de periode van NOW waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht. De omzetdaling over deze drie maanden moet gemiddeld hoger zijn dan 20% om in aanmerking te komen voor de subsidie. De omzetdaling wordt berekend op hele procenten naar boven afgerond.

Indien je NOW 2.0 of een eerdere tranche van NOW 3.0 hebt aangevraagd is de keuze voor de aaneengesloten periode van drie kalendermaanden niet vrij. Je dient dan verplicht te kiezen voor de drie maanden die volgen op de eerder door je gekozen kalendermaanden.

Ik heb een internationale onderneming. Hoe moet ik de omzetdaling berekenen? Geldt dit alleen voor Nederlandse omzet of ook voor omzet in het buitenland?

Ook een omzetdaling bij een in het buitenland gevestigde rechtspersoon kwalificeert voor toepassing van de NOW. Voorwaarde voor toepassing van de NOW is wel dat de rechtspersoon Nederlands SV-loon heeft. Het doel van de regeling is immers het behoud van werkgelegenheid in Nederland.

Ik heb een onderneming met meerdere vennootschappen. Bereken ik de omzetdaling over het totaal van de vennootschappen of per vennootschap?

De omzetdaling wordt op concernniveau bekeken voor zover sprake is van een groep. In dat geval wordt de omzet dus op groepsniveau beoordeeld. Het kan dus zijn dat ondernemingen waarbij de activiteiten volledig stil zijn gelegd geen recht krijgen op een subsidie, omdat andere concernonderdelen gewoon doordraaien en gemiddeld over het hele concern geen sprake is van een omzetverlies van 20%.

Voldoet een groep op totaalniveau niet aan een omzetverlies dan mag daarna als uitzondering worden gekeken naar het omzetverlies voor afzonderlijke rechtspersonen en mag voor die rechtspersonen een verzoek voor NOW worden ingediend, afgestemd op het omzetverlies van die rechtspersoon. Per loonheffingennummer hoeft dan niet hetzelfde percentage aan omzetverlies te worden gehanteerd. Er gelden dan nadere voorwaarden. Zie ook een van de vragen hieronder.

Ik heb als ondernemer TVL of andere specifieke steunmaatregelen aangevraagd, omdat ik daarvoor kwalificeer. Is dit nog van belang voor de NOW?

Ja dat is van belang. Het kabinet heeft aangegeven dat andere tegemoetkomingen en subsidies die samenhangen met coronamaatregelen moeten worden meegeteld als omzet voor de NOW. Per 31 mei 2021 is aangekondigd dat de TVL vanaf NOW 3.0 niet meer meetelt als omzet voor de NOW.

Met welke grondslagen moet ik de verwachte omzetdaling en de referentieomzet berekenen?

Voor het bepalen van de omzet wordt gekeken naar de grondslagen zoals ze zijn gehanteerd in de laatste voor de 1 oktober 2020 vastgestelde jaarrekening. Deze gedragslijn moet worden gevolgd. De wetgever wil daarmee voorkomen dat er nog een stelselwijziging wordt doorgevoerd.

Mijn onderneming heeft een flinke omzetdaling en maakt deel uit van een groep. Echter de groep voldoet niet aan het vereiste van tenminste 20% omzetverlies. Kan ik aanspraak maken op NOW?

De hoofdregel is, dat de omzetdaling op groepsniveau moet worden berekend. Als binnen de groep op totaalniveau geen sprake is van ten minste 20% omzetdaling in de gekozen periode, maar bepaalde werkmaatschappijen voldoen hier wel aan, dan is het onder voorwaarden mogelijk om voor de werkmaatschappijen afzonderlijk (rekening houdend met het eigen percentage omzetverlies) een aanvraag voor NOW te doen. Er gelden dan nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Er worden eisen gesteld aan het dividend- en het bonusbeleid. Er mag geen dividend of bonus aan het bestuur en/of de directie van de aanvrager of het groepshoofd worden uitgekeerd over 2020 of 2021 en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.
 2. Werkmaatschappijen moeten voorafgaand aan de aanvraag een overeenkomst met de betrokken vakbonden of een vertegenwoordiging van werknemers hebben over werkbehoud (afhankelijk van het aantal werknemers dat in dienst is);
 3. Als sprake is van een personeels-BV kan deze BV zelf geen aanvraag NOW doen als voor meer dan de helft van de activiteiten arbeidskrachten ter beschikking stellen binnen de groep. Eventuele andere werkmaatschappijen blijven in aanmerking komen, mits ze aan de voorwaarden voldoen;
 4. Er vindt geen verschuiving van omzet plaats binnen het concern;
 5. Het uitlenen van personeel binnen concern voor het verrichten van werkzaamheden leidt tot een omzetcorrectie;
 6. Het transfer pricing systeem mag niet worden aangepast (van toepassing is het transfer pricing systeem dat is gehanteerd in de jaarrekening 2019, of het transfer pricing systeem uit de laatst vastgestelde jaarrekening);
 7. Mutatie voorraad gereed product worden aan de omzet toegerekend;

De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Dit betekent dat zogenoemde business units niet kwalificeren.

Ik heb NOW aangevraagd met een berekening van de omzet op concernniveau. Doordat het beter gaat dan verwacht haal ik de 20% omzetdaling niet. Wel zijn er enkele rechtspersonen die een forse omzetdaling hebben. Kan ik nog aanspraak maken op NOW via een berekening op het niveau van de werkmaatschappij?

Ja dat is mogelijk. Het uiterlijke keuzemoment voor de omzetbepaling op het niveau van de groep of het niveau van de werkmaatschappij is volgens de tekst van de NOW het moment dat de vaststelling van de NOW wordt aangevraagd.

Heb je eerst de concernregeling toegepast voor het berekenen van de omzetdaling en wil je daarna de omzetdaling berekenen op het niveau van de rechtspersoon, dan moet je uiterlijk op het moment van de definitieve vaststelling aan een nadere voorwaarden voldoen (zie de vraag hierboven).

Ik heb NOW aangevraagd met een berekening van de omzet op niveau van de rechtspersoon hoewel er een groep aanwezig is. Doordat het slechter gaat dan verwacht haal ik de 20% omzetdaling op concernniveau alsnog. Kan ik mijn aanvraag nog wijzigen?

Heb je in eerste instantie de aanvraag op werkmaatschappij toegepast, maar is de omzetdaling juist groter geworden zodat de gehele groep een omzetdaling heeft van ten minste 20% dan geeft de toelichting bij de NOW aan dat niet meer gekozen kan worden voor de regeling voor omzetbepaling op groepsniveau. In dat geval voldoe je niet aan de voorwaarden voor de toepassing van omzetbepaling op groepsniveau en wordt de totale NOW op nihil gesteld.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

De artikelen op deze pagina’s zijn samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op basis van op het moment beschikbare informatie. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen. Wij doen ons best de actuele informatie steeds zo snel mogelijk te verwerken, maar er kan enige vertraging optreden. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Contact

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner Tax
Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl