Nieuws

Het verschil tussen NOW 2.0 en 1.0

10 juni 2020

Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de nieuwe NOW ten opzichte van de NOW 1.0?

Omzetverlies blijft 20%

Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen via de NOW 2.0, die nu geldt voor de maanden juni tot en met september, nog steeds een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De maximale vergoeding blijft 90%, net als in de NOW 1.0, en is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Ontslagboete 5%

Een belangrijke wijziging is dat een ontslagboete van 5% wordt ingevoerd over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete kan worden opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met bijvoorbeeld de vakbonden wordt bereikt en wanneer, als geen akkoord bereikt is, daarna geen aanvraag voor mediation bij de Stichting van de Arbeid wordt gedaan.

Geen loonsubsidie?

Wat van toepassing is in de NOW 1.0 en gehandhaafd blijft in 2.0, is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor deze werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen. De extra korting op de subsidie van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, wordt in de NOW 2.0 echter geschrapt.

Geen dividend

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW 2.0, mogen over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen uitdelen aan bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven waarvoor bij gebruik van de NOW-regeling een accountantsverklaring vereist is. Deze grens is bepaald op € 100.000 of meer op basis van een 80% voorschot of € 125.000 of meer aan uiteindelijke NOW per concern of als er geen sprake is van een concern, voor de afzonderlijke rechtspersoon.

Opslag verhoogd in NOW 2.0

Voor het berekenen van de tegemoetkoming werd in de NOW 1.0 uitgegaan van de loonsom met daar bovenop een opslag van 30%. In de nieuwe regeling wordt deze opslag verhoogd naar 40% om zo een betere dekking van de overige kosten te krijgen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenpremies. Met de hogere opslag wil het kabinet ook compensatie bieden voor andere kosten.

Handreiking seizoensbedrijven

De NOW 1.0 is met terugwerkende kracht voorts uitgebreid met een gewijzigde berekeningswijze van de loonsom voor seizoensbedrijven. Hierbij wordt niet uitgegaan van de loonsom in januari ter bepaling van de tegemoetkoming in de loonkosten, maar van de loonsom van maart tot en met mei. De aangepaste berekeningswijze wordt automatisch toegepast, als dit voor een werkgever voordeliger uitpakt.

Subsidies verminderen tegemoetkoming NOW

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming op basis van de verminderde omzet. Daarbij is van belang dat eventueel verkregen subsidies in het kader van de coronacrisis, bijvoorbeeld van de TOGS of de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, meetellen als omzet en dus de NOW-subsidie verminderen.

Scholing bij NOW 2.0

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers via het crisispakket ‘NL leert door’ kosteloos online scholing en ontwikkel adviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet maakt hiervoor € 50 miljoen extra vrij. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen over de NOW of andere steunmaatregelen? Ga naar onze CROP corona desk, of neem contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Contact

Marloes Bogaards
Marloes Bogaards
Junior Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl