Nieuws

De 12 fiscale aandachtspunten uit de voorjaarsnota 2022

3 juni 2022

Op 20 mei heeft de Minister van Financiën de Voorjaarsnota 2022 gepubliceerd. In deze Voorjaarsnota sorteert het Kabinet voor op de plannen die zij tijdens Prinsjesdag wil aanbieden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de plannen de komende maanden verder worden geconcretiseerd. Bovendien moeten deze voorstellen ook nog door het parlement worden aangenomen voordat zij in werking treden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen inclusief beoogde inwerkingtreding.

Inkomstenbelasting

 1. Introductie verhoogde tariefschijf in box 2

Box 2 belast de inkomsten, zowel dividenduitkeringen als verkoopwinsten, uit aandelen die worden gehouden door een aanmerkelijkbelanghouder. Hiervan is sprake als het aandelenbelang in een vennootschap tenminste 5% bedraagt. Het huidige tarief bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 is het voornemen om de eerste € 67.000 per jaar te belasten tegen 26%. Het inkomen boven de € 67.000 per jaar wordt belast tegen een tarief van 29,5%. Dit tarief geldt per persoon.

Tip: Mocht je een dividenduitkering van meer dan € 67.000 willen doen, overweeg dan om deze uitkering voor het jaar 2024 te doen of na 2024 te spreiden over meerdere jaren.

 1. Afschaffing Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Via de FOR kun je jaarlijks een deel van jouw winst fiscaal reserveren als voorziening voor jouw oude dag. Deze regeling verdwijnt vanaf 1 januari 2023. Vanaf 2023 kun je daarom geen bedragen meer toevoegen aan jouw FOR. Heb je voor 1 januari 2023 al een FOR opgebouwd, dan blijft deze in stand tot afwikkeling, maar je kunt deze niet meer verder opbouwen. Dit saldo kun je op een later moment, dus wel gewoon nog laten vrijvallen of afstorten voor een lijfrente.

Tip: Tegelijkertijd wordt de aftrekruimte voor lijfrentepremies in de inkomstenbelasting de komende jaren verruimd. Daardoor biedt deze mogelijkheid een goed alternatief voor de FOR.

 1. Voorgenomen verhoging heffingsvrij vermogen box 3 wordt ingetrokken

Het Kabinet was van plan het heffingsvrije vermogen in box 3 per belastingplichtige stapsgewijs te verhogen van € 50.650 naar € 80.000. Het heffingsvrije vermogen is het vermogen per 1 januari van het betreffende jaar waarover je geen inkomstenbelasting in box 3 betaalt. Nu de verhoging van het heffingsvrije vermogen niet doorgaat, kom je sneller toe aan box 3 heffing wanneer jouw vermogen meer dan € 50.650 bedraagt. Ben je fiscaal partner? Dan blijft jouw gezamenlijke heffingsvrije vermogen € 101.300.

LET OP!
Mede als gevolg van een arrest van de Hoge Raad, komt er vanaf 2025 een systeem op grond waarvan werkelijke rendementen belast worden. Voor de jaren 2017-2022 is besloten voor toepassing van de ‘forfaitaire spaarvariant’. In 2023 en 2024 geldt overbruggingswetgeving op basis van deze spaarvariant. Voor meer informatie over de forfaitaire spaarvariant binnen het herstelplan van box 3, verwijzen wij je graag naar dit nieuwsbericht.

 1. Afbouw algemene heffingskorting vanaf 2025

Wanneer jouw inkomen voor de inkomstenbelasting hoger is, dan wordt je heffingskorting in de inkomstenbelasting verlaagd. In het huidige systeem wordt hiervoor alleen naar jouw inkomen in box 1 gekeken. Vanaf 2025 gaan ook je inkomsten in box 2 en box 3 meetellen voor deze verlaging. Heb je inkomen in box 2 of vermogen in box 3, dan is het mogelijk dat jouw heffingskorting vanaf 2025 lager uitvalt, waardoor je meer inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Tip: De wijziging in de systematiek van de afbouw van heffingskortingen vanaf 2025 kan leiden tot een andere wenselijke optimalisering van jouw loon, dividend en box 3-vermogen in de inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

 1. Schijfgrens omlaag naar € 200.000

Het tarief in de vennootschapsbelasting 2022 bestaat uit twee delen. De jaarlijkse winst tot € 395.000 is belast tegen 15%, boven dit bedrag worden winsten belast tegen een tarief van 25,8%. Voor 2023 is aangekondigd om de schrijfgrens te verlagen naar € 200.000. Dit heeft vanaf 2023 tot gevolg dat de winst van een vennootschap eerder onderworpen is aan het verhoogde tarief van 25,8%.

Tip: Het verlagen van de schijfgrens kan een reden zijn om de eerder gemaakte keuze inzake de fiscale eenheid binnen jouw onderneming te heroverwegen.

Schenk- en overdrachtsbelasting

 1. Verhoging tarief overdrachtsbelasting naar 10,1%

Het voorstel is het tarief in de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 10,1% per 1 januari 2023. Dit tarief is van toepassing op woningen die niet door de eigenaar worden bewoond én alle andere onroerende zaken zoals bedrijfspanden en vakantiewoningen.

Tip: Ben je van plan om een woning ter belegging of een andere onroerende zaak aan te schaffen? Dan is het voordelig om de eigendomsoverdracht voor 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. Zo kun je nog gebruik maken van het huidige lagere tarief.

 1. Afschaffing verhoogde vrijstelling aan kind voor eigen woning

Op dit moment is het mogelijk om jouw kind tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij ruim € 100.000 te schenken voor de aankoop van een eigen woning. Enkele maanden geleden heeft de Staatssecretaris al aangekondigd dat deze vrijstelling per 2023 wordt verlaagd en vanaf 2024 vervalt.

Vanaf 2024 geldt alleen nog de ‘reguliere’ eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van € 27.231. Aan deze vrijstelling is niet de voorwaarde verbonden dat de schenking wordt besteed aan een eigen woning.

Tip: Jouw kind hoeft een in 2022 ontvangen schenking pas in 2024 te hebben besteed voor de aankoop van een eigen woning! Zelfs als je kind op dit moment nog geen woning heeft aangekocht, kan het interessant zijn om uiterlijk op 31 december 2022 een bedrag van ruim € 100.000 belastingvrij te schenken. Jouw kind kan deze gelden dan ook nog in 2023 of 2024 gebruiken voor de aankoop van een woning.

Tip: De zogenoemde ‘jubelton’ geldt niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen maar ook voor schenkingen aan derden. Grootouders kunnen dus ook aan kleinkinderen de schenking voor een eigen woning doen.

 1. Onderzoek naar toekomstige invulling bedrijfsopvolgingsregeling

De schenk- en erfbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging van een onderneming. De Minister kondigt in de Voorjaarsnota aan dat zij aan de slag gaan met de resultaten uit een recent extern onderzoek naar de invulling van de bedrijfsopvolgingsregeling. Op grond hiervan wordt bepaald of de regeling in de toekomst moet worden aangepast. Heb je het voornemen om jouw bedrijf in de komende jaren over te dragen? Wij houden de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend voor je in de gaten.

Loonbelasting

De voorjaarsnota 2022 kondigt ook enkele wijzigingen aan voor de loonbelasting. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen opgenomen. Onze loonbelastingspecialisten zullen in de nieuwsbrief van juni uitgebreider ingaan op de gevolgen van deze wijzigingen en de mogelijke impact voor jou als werkgever.

 1. 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot Balkenendenorm

Heb je werknemers vanuit het buitenland naar Nederland aangenomen die gebruik maken van de 30%-regeling? Deze faciliteit is vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm van € 216.000.

 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor medewerkers wordt verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per km vanaf 2023. In 2024 wordt deze vergoeding verder verhoogd naar € 0,23 per km.

 1. Wijziging bepaling hoogte gebruikelijk loon

Verricht je arbeid voor een vennootschap waarin je een aandelenbelang hebt van tenminste 5%? Dan is de zogenaamde gebruikelijkloonregeling van toepassing. Eén van de criteria om de hoogte van dit gebruikelijke loon te bepalen is 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De Minister wil dit percentage vanaf 2024 verhogen naar 85% .

Omzetbelasting

 1. Aanpassingen omzetbelasting rondom energie

In verband met de recente stijgingen van de prijzen van elektriciteit, wordt het btw-tarief op elektriciteit vanaf 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Het kabinet heeft daarnaast uitgesproken dat Nederland in de toekomst meer gebruik moet maken van duurzame energiebronnen. Daarom wordt het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen verlaagd naar 0%.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl