Nieuws

Corona steunmaatregelen voor de btw 21 december 2020

8 januari 2021

Bekijk hier ons meest recente artikel over de corona maatregelen en de btw.

Op 21 december 2020 is besloten tot een aantal wijzigingen en aanvullingen in de corona steunmaatregelen voor de btw die golden tot en met 31 december 2020. De steunmaatregelen voor het uitlenen van zorgpersoneel en de toepassing van het 0%-tarief voor mondkapjes zijn verlengd. De btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en -apparatuur geldt alleen voor terbeschikkingstellingen tot uiterlijk 31 december 2020 en is niet verlengd. Daar staat tegenover dat het verlaagde btw-tarief voor online sportlessen opnieuw tijdelijk is ingevoerd en dat er een nieuwe maatregel is met betrekking tot de coronavaccins en -testkits (toepassing 0%-tarief).

Btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel

Om te voorkomen dat zorginstellingen en zorginrichtingen bij de inleen van personeel worden geconfronteerd met btw die niet aftrekbaar is, wordt de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel voortgezet. Deze btw-maatregel gold eerst tot en met 31 december 2020, maar is verlengd tot en met 31 maart 2021. De voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling zijn niet gewijzigd en zijn als volgt:

  • de goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan inrichtingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet OB of aan instellingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet OB, jo Bijlage B behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, posten b-9, b-12, b-13 en b-23;
  • de ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen;
  • als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht moet de vergoeding voor de terbeschikkingstelling beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

Het toepassen van deze vrijstelling leidt in principe niet tot een beperking van de vooraftrek bij de uitlener.

Toepassing van het 0%-tarief voor mondkapjes

Voor de levering van mondkapjes blijft in ieder geval tot en met 31 maart 2021 het 0%-tarief van toepassing. Het gaat hier om zowel medische als niet-medische mondkapjes. Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Door de toepassing van het 0%-tarief zijn er geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier.

Toepassing van het 0%-tarief voor coronavaccins en -testkits

Vanaf 21 december 2020 tot en met 31 maart 2021 is het 0%-tarief van toepassing op het leveren van coronavaccins en -testkits, het vaccineren met deze vaccins en het testen met deze testkits, tenzij normaliter een btw-vrijstelling van toepassing is. Het moet hierbij gaan om vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als coronavaccins. Voor de testkits geldt dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Door de toepassing van het 0%-tarief zijn er geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier.

Het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor online sportlessen

Door de verplichte sluiting van de sportscholen in verband met de bestrijding van de coronacrisis is sinds 15 december 2020 het verlaagde btw-tarief van toepassing op de sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers gedurende de verplichte sluiting online aan hun afnemers aanbieden.

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief is van toepassing totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen is niet verlengd

De btw-vrijstelling voor het gratis ter beschikking stellen van medische hulpgoederen is niet verlengd. Deze vrijstelling is enkel van toepassing als de ter beschikking stelling heeft plaatsgevonden in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020 en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om goederen die worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’;
  • voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer;
  • het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft;
  • de ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

Bron: Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 21 december 2020

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl