Nieuws

Miljoenennota 2022: Top 10 fiscale wijzigingen voor ondernemers

22 september 2021

Welke wijzigingen en maatregelen in de Miljoenennota zijn voor jou als ondernemer het belangrijkst om van te weten? Onze fiscaal specialisten zetten de tien belangrijkste wijzigingen op een rij, die tijdens Prinsjesdag in de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2022 zijn gepresenteerd.

Overzicht tarieven

Om te beginnen een overzicht van de gewijzigde tarieven.

Box 1

Box 3
Schenk- en erfbelasting

Vennootschapsbelasting

1. Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Op dit moment is een aandelenoptierecht belast op het moment van uitoefening van de optie. Niet in alle gevallen is bij uitoefening van de optie voldoende liquiditeit beschikbaar om de belasting te voldoen. Daarom wordt met dit wetsvoorstel het moment van heffing van de belasting verschoven naar het moment waarop de bij de uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op dat moment kunnen immers aandelen worden verkocht en daarmee kan de werknemer over de liquide middelen beschikken om zijn verschuldigde belasting te betalen. Omdat niet in alle gevallen sprake is van een gebrek aan liquiditeiten kent het wetsvoorstel een keuzeregeling. Onder voorwaarden en naar keuze van de werknemer vindt de heffing dan net als nu plaats op het moment van uitoefening.

2. Gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding vanaf 2022

Als beloofd is de ‘gerichte’ vrijstelling voor thuiswerkkosten in het Belastingplan 2022 opgenomen. Het kabinet stelt een vrijstelling van maximaal € 2 per thuiswerkdag voor of een deel ervan. Deze thuiswerkvergoeding mag zelfs als vaste vergoeding worden gegeven conform de huidige systematiek van de woon-werkvergoedingen (bij 128 dagen thuiswerken een vaste onbelaste vergoeding op basis van 214 dagen). Voor eenzelfde dag kan echter niet tegelijkertijd een onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een onbelaste thuiswerkvergoeding worden gegeven. De werkgever mag dan kiezen welke vrijstelling hij voor die dag wil gebruiken.

3. Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek

Met deze maatregel wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de steunpercentages in de Milieu investeringsaftrek (MIA) te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn door een hogere prijs ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven vaak minder aantrekkelijk. Er zijn daarom verschillende overheidsregelingen die groene investeringen in het milieu ondersteunen. Een van deze regelingen is een extra aftrekmogelijkheid in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (IB en Vpb) in de vorm van de MIA. Het doel van deze fiscale regeling is om via een extra investeringsaftrek de keuze van voorgenomen bedrijfsinvesteringen te beïnvloeden richting innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de extra aftrekmogelijkheid wordt de fiscale winst verlaagd, waardoor minder belasting verschuldigd is.

4. ATAD2

Het wetsvoorstel ATAD2 bevat maatregelen tegen “hybride lichamen”. Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels (zogenoemde hybride mismatches) van zowel de lidstaten van de Europese Unie (EU) onderling als EU-lidstaten en derde landen. De reeds in werking getreden maatregelen bestrijden hybride mismatches door de gevolgen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels te neutraliseren. Nu worden enkele aanpassingen voorgesteld die zien op zogenoemde “omgekeerde hybride lichamen” en zo verdwijnt de welbekende BV/CV structuur.

5. Transfer Pricing

Het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel pakt transfer pricing “mismatches” aan. Nederland beperkt neerwaartse aanpassing van de belastbare winst op grond van zakelijkheidsbeginsel. Dit betekent in de praktijk dat onzakelijke baten belast worden of zakelijke lasten niet in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst. Zo wordt het belang van ‘benchmarks’ vergroot en dienen leenverhoudingen over de grens in meer detail te worden bekeken. De nadruk komt dus meer te liggen op documentatieplicht.

 6. Fiscale eenheid – reparatiewetgeving door arrest Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 juni 2021 (welke is ingebracht door CROP) nadere uitleg gegeven over de samenloop tussen de verliesverrekeningsregels en het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Als gevolg van dit arrest kunnen op basis van een grammaticale interpretatie de betreffende bepalingen in strijd komen met het beoogde doel en de beoogde strekking van de wet. Dat kan er toe leiden dat onder omstandigheden zogenoemde houdster- en groepsfinancieringsverliezen verrekend kunnen worden met niet-houdster- en groepsfinancieringswinsten (reguliere winsten) hetgeen een aanzienlijke budgettaire derving tot gevolg heeft. In een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 zal worden voorgesteld om de gevolgen van voornoemd arrest te repareren in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

7. Wijziging toepassing eigenwoningregeling bij partners

De eigenwoningregeling is erg complex. Zeker in de situatie dat partners met ieder een eigen woningverleden samen een woning kopen kan dit leiden tot onbedoelde renteaftrekbeperkingen. Om dit op te lossen kunnen partijen onderling afspraken maken over draagplicht. Andere mogelijkheid is om een beroep te doen op een besluit uit 2018. Dit besluit wordt nu omgezet in wetgeving. De regeling wordt duidelijker en rechtvaardiger maar blijft nog altijd zeer complex. Tijd om de eigenwoningregeling te herzien.

Voor overlijdenssituaties komen er wel een aantal wijzigingen. Een eigenwoningreserve komt te vervallen bij overlijden en gaat dus niet langer over op de langstlevende partner of een andere belastingplichtige. Daarnaast leidt overlijden altijd tot een vervreemding van de eigen woning (voor het deel van de overledene).

8. In box 3 alleen technische aanpassingen

De afgelopen weken werd al duidelijk dat het kabinet een hervorming van de box 3 wetgeving doorschuift naar haar opvolger. Dat betekent dat we het helaas moeten doen met een verduidelijking van de berekeningsmethodiek van de rendementspercentages en een geïndexeerde verhoging van het heffingsvrij vermogen.

9. Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Het maximumbedrag van de IACK wordt per 2022 met € 395 verlaagd naar een bedrag van € 2.420

10. Beperking verrekening dividend- en kansspelbelasting

Er wordt een maatregel voorgesteld waarmee de verrekening van dividendbelasting (en kansspelbelasting) met vennootschapsbelasting temporeel wordt beperkt. Deze beperking houdt onder andere in dat lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting ingehouden dividendbelasting niet meer direct kunnen verrekenen wanneer zij verlieslatend zijn, of wanneer zij weliswaar vennootschapsbelasting verschuldigd is, maar deze vennootschapsbelasting lager is dan de ingehouden voorheffingen. Deze maatregel kan ertoe leiden dat voorheffingen in een bepaald jaar niet (volledig) verrekend kunnen worden. Voor die gevallen wordt voorzien in de mogelijkheid om de voorheffingen in een later jaar alsnog te verrekenen. Deze voorwentelingsmogelijkheid mag alleen worden gebruikt wanneer de voor te wentelen voorheffingen door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking zijn vastgesteld. Hiervoor wordt een zogenoemde ‘’voorheffingenbeschikking’’ geïntroduceerd. Het besluit van 5 december 2020 – dat voorziet in een mogelijkheid voor bepaalde buitenlandse bedrijven om voorheffingen te verrekenen – wordt na inwerkingtreding van deze maatregel ingetrokken.

Bovenstaande is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Bekijk hier al het nieuws en de speciale uitgave over de Miljoenennota 2022.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl