Artikel

Voortzetting van Corona steunmaatregelen voor de btw

4 september 2020

Afgelopen vrijdag (28 augustus 2020) heeft het kabinet de kamer geïnformeerd over de (aanvullende) steunmaatregelen voor de komende periode. In deze brief wordt aangegeven dat de huidige steunmaatregelen voor de btw worden verlengd tot 31 december 2020.

De steunmaatregelen die worden voortgezet zijn:

  • de btw vrijstelling voor medische hulpgoederen en -apparatuur
  • de btw vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
  • de toepassing van het 0% tarief voor mondkapjes

BTW vrijstelling voor medische hulpgoederen

In het geval dat goederen worden weggegeven om niet worden ter beschikking worden gesteld, kan de btw op de aanschaf van de betreffende goederen niet in aftrek worden gebracht. Het kabinet vindt het onwenselijk dat partijen die de medische hulpgoederen om niet ter beschikking stellen aan zorginstellingen en inrichtingen worden geconfronteerd met niet aftrekbare btw. Deze vrijstelling blijft nog van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om goederen die worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’
  • voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de ondernemer;
  • het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft;
  • de ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

BTW vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel

Om te voorkomen dat zorginstellingen en zorginrichtingen bij de inleen van personeel worden geconfronteerd met btw die niet aftrekbaar is, wordt ook de btw vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel voortgezet. De voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling zijn:

  • de goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan inrichtingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet OB of aan instellingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet OB, jo Bijlage B behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, posten b-9, b-12, b-13 en b-23;
  • de ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen;
  • als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht moet de vergoeding voor de terbeschikkingstelling beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

Het toepassen van deze vrijstelling leidt in principe niet tot een beperking van de vooraftrek bij de uitlener.

Toepassing van het 0% tarief voor mondkapjes

Voor de levering van mondkapjes blijft het 0% tarief van toepassing. Het gaat hier om zowel medische als niet-medische mondkapjes. Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

Door de toepassing van het 0% tarief zijn er geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl