Artikel

Tozo-regeling 3 verlengd

31 augustus 2020

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is de verlenging van de Tozo-regeling vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Voor deze Tozo 3 regeling is een aantal wijzigingen aangekondigd.

Veranderingen per 1 oktober in Tozo

Tozo 3 aanvragen

De huidige Tozo 2 regeling loopt door tot 1 oktober 2020. Zelfstandig ondernemers kunnen tot en met 30 september nog deze Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij je eigen woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen, zodra je gemeente de aanvraagprocedure klaar heeft. Let er op dat de Tozo 2 uitkering niet automatisch verlengd wordt. Je dient bij de aanvraag aan te geven of je situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Hou de website van de eigen gemeente in de gaten voor meer informatie.

Toets op beschikbare geldmiddelen

In aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 al bestaan, kent Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020 ook een toets op beschikbare geldmiddelen. De toets op de beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, worden buiten beschouwing gelaten.

Net als bij de vermogenstoets in de Bbz wordt deze toets dus zodanig vorm gegeven dat zelfstandigen niet gedwongen worden onderdelen van hun bedrijf te liquideren. Dat zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van het bedrijf. De details van deze toets worden op dit moment nader uitgewerkt. Nadere voorlichting hierover volgt op korte termijn.

Tweede fase in Tozo 3

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op de toekomst. Daarom start per 1 januari 2021 een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase is het de bedoeling dat gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig gaan ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing of heroriëntatie.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud op grond van Tozo 3 kan worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021, mits je aan de voorwaarden voldoet. Een ondernemer kan zelf aangeven voor hoeveel maanden hij of zij de uitkering wil aanvragen.

De Tozo 3 uitkering stopt uiterlijk op 30 juni 2021. Dat betekent niet dat er daarna voor de zelfstandig ondernemer geen ondersteuning meer is. Vanaf 1 juli 2021 is namelijk de reguliere Bbz (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) van toepassing. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen, als voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Net als bij Tozo 1 en Tozo 2 blijft ondersteuning verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Dit maximum bedrag van € 10.157 geldt voor de Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk.

LET OP!
Ondernemers kunnen de Tozo 2 regeling tot en met 30 september en de Tozo 3 regeling vanaf 1 oktober aanvragen bij hun woongemeente.

Meer informatie over de Tozo vind je hier

Contactpersoon

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl