Artikel

Publicatie jaarcijfers ANBI vóór 1 juli

4 juni 2020

Update 26 juni 2020

Instellingen met een ANBI status genieten bepaalde fiscale voordelen. De aanwijzing als ANBI en het behoud van de ANBI-status brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Eén van deze verplichtingen betreft de publicatieplicht.

Publicatieplicht vóór 1 juli 2020*

*Door de coronacrisis zijn niet alle ANBI’s in staat om de jaarcijfers op tijd te publiceren. Daarom heeft de Staatssecretaris op 16 juni 2020 besloten de ANBI ’s onder voorwaarden meer tijd te geven voor publicatie van de financiële gegevens. Voor de voorwaarden zie het nieuwsbericht van 26-6-2020.

Een ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar diverse gegevens publiceren op de website. Wanneer het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar, moeten de gegevens over het jaar 2019 dus vóór 1 juli 2020 gepubliceerd worden.

De gegevens die in ieder geval vóór 1 juli gepubliceerd moeten worden zijn:

 • De balans;
 • De staat van baten en lasten;
 • Een toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

Voor zuivere vermogensfondsen en kerkelijke instellingen geldt, dat zij een afwijkende publicatieplicht hebben. Zij moeten vóór 1 juli de volgende gegevens publiceren:

 • De staat van baten en lasten;
 • Een overzicht van de voorgenomen bestedingen;
 • Een toelichting op de staat van baten en lasten en de voorgenomen bestedingen.

Aan de hand van de gepubliceerde gegevens kan het bestedingscriterium worden getoetst en zal blijken of de feitelijke werkzaamheden het doel van de ANBI dienen.

Overige gegevens op de website

Naast de hierboven genoemde gegevens moet een ANBI ook de volgende informatie op de website publiceren en actueel houden:

 1. De naam van de instelling en het RSIN;
 2. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer of het e-mailadres van de instelling;
 3. De doelstelling van de instelling en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 4. De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders met uitzondering van:
  • De namen van bestuurders van kerkgenootschappen;
  • De namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing is verleend;
 5. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling.

Het beleidsplan en het verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling moeten actueel gehouden worden. Je kunt ervoor kiezen dit tegelijkertijd met de hiervoor bedoelde jaarcijfers bij te werken.

Intrekking ANBI-status

Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor het behouden van de ANBI-status, kan deze status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Hoewel voorafgaand aan de intrekking meestal nog de mogelijkheid wordt geboden de gegevens alsnog bij te werken en te publiceren geldt: voorkomen is beter dan genezen. Voldoe dus tijdig aan de verplichtingen!

Meer weten?

Heb je vragen over de publicatieplicht of de ANBI-status? Neem dan contact op met je contactpersoon bij CROP of één van onze adviseurs. Wij helpen je graag verder.

Contactpersoon

Puck van de Vlasakker
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl