Publicatie jaarcijfers ANBI vóór 1 juli

21 mei 2021
Artikel

Instellingen met een ANBI status genieten bepaalde fiscale voordelen. De aanwijzing als ANBI en het behoud van de ANBI-status brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Eén van deze verplichtingen betreft de publicatieplicht.

Publicatieplicht vóór 1 juli 2021

Een ANBI moet jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar diverse gegevens publiceren op de website. Wanneer het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar, moeten de gegevens over het jaar 2020 dus vóór 1 juli 2021 gepubliceerd worden.

De gegevens die in ieder geval vóór 1 juli gepubliceerd moeten worden zijn:

 • De balans;
 • De staat van baten en lasten;
 • Een toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

Voor zuivere vermogensfondsen en kerkelijke instellingen geldt dat zij een afwijkende publicatieplicht hebben. Zij moeten vóór 1 juli de volgende gegevens publiceren:

 • De staat van baten en lasten;
 • Een overzicht van de voorgenomen bestedingen;
 • Een toelichting op de staat van baten en lasten en de voorgenomen bestedingen.

Aan de hand van de gepubliceerde gegevens kan het bestedingscriterium worden getoetst en zal blijken of de feitelijke werkzaamheden het doel van de ANBI dienen.

Overige gegevens op de website

Naast de hierboven genoemde gegevens moet een ANBI ook de volgende informatie op de website publiceren en actueel houden:

 • De naam van de instelling en het RSIN;
 • Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer of het e-mailadres van de instelling;
 • De doelstelling van de instelling en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 • De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders met uitzondering van:
  • De namen van bestuurders van kerkgenootschappen;
  • De namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing is verleend;
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling;
 • Het beleidsplan en het verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling moeten actueel gehouden worden. Je kunt ervoor kiezen dit tegelijkertijd met de hiervoor bedoelde jaarcijfers bij te werken.

Publicatieplicht met standaardformulier voor grotere ANBI’s

Vanaf 1 januari 2021 is de publicatieplicht voor ‘grote’ ANBI’s gewijzigd. Voor de vraag of sprake is van een ‘grote’ ANBI, wordt onderscheid gemaakt tussen fondsenwervende en niet-fondsenwervende instellingen. Van een grote ANBI is sprake wanneer:

 • een niet-fondsenwervende instelling in het boekjaar ten minste € 100.000 aan totale lasten heeft (inclusief financiële lasten),
 • een fondsenwervende instelling in het boekjaar ten minste € 50.000 aan totale baten heeft.

Wanneer sprake is van een grote ANBI  zal voor de publicatieplicht gebruik gemaakt moeten worden van de standaardformulieren van de Belastingdienst. Het gaat – dat is verder niet gewijzigd – om informatie over baten en lasten. De standaardformulieren zijn via deze link te vinden.

De betreffende formulieren moeten door grote ANBI’s gebruikt worden voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. De andere ANBI’s kunnen ervoor kiezen het formulier te gebruiken, maar voor deze ANBI’s is het niet verplicht.

Intrekking ANBI-status

Wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het behouden van de ANBI-status, kan deze status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Hoewel voorafgaand aan de intrekking meestal nog de mogelijkheid wordt geboden de gegevens alsnog bij te werken en te publiceren geldt: voorkomen is beter dan genezen. Voldoe dus tijdig aan de verplichtingen!

Meer weten?

Heb je vragen over de publicatieplicht of de ANBI-status? Neem dan contact op met je contactpersoon bij CROP of één van onze adviseurs. Wij helpen je graag verder.

Contactpersonen

Puck van de Vlasakker
Tax Manager