Document

Premiedifferentiatie WW-premie

16 september 2019

De premiedifferentiatie WW-premie, ook wel de lage- en hoge WW-premie genoemd is één van de meest in het oog springende wijzigingen binnen de WAB (Wet arbeidsmarkt in Balans).

Het is niet langer de sector waarin gewerkt wordt, die bepalend is voor de premie, maar het soort contract dat de werknemer heeft is vanaf 2020 bepalend.

Afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst is ofwel de hoge ofwel de lage WW-premie van toepassing.

De hoge premie gaat gelden voor:

  • bepaalde tijd contracten;
  • oproepovereenkomsten;
  • nulurencontracten; en
  • min-maxcontracten.

De lage WW-premie geldt uitsluitend voor schriftelijk vastgelegde onbepaalde tijd contracten. Deze onbepaalde tijd contracten mogen overigens geen oproepovereenkomst, nulurencontract of min-maxcontract zijn, omdat hiervoor altijd de hoge WW-premie geldt.

Bovenstaande geldt echter niet voor werknemers jonger dan 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, hiervoor mag ook bij een tijdelijk contract het lage WW-percentage toegepast worden. De overheid meent dat het voor deze groep wenselijk is om naast de studie ook werkervaring op te doen. Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak; voor een 4 wekenaangifte geldt daarom een urennorm van maximaal 48 verloonde uren en voor een maandaangifte geldt een urennorm van maximaal 52 verloonde uren.

Er is nog een uitzondering op de bovenstaande regeling. Ook voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg mag de werkgever de lage WW-premie hanteren. Hiermee wil de overheid werkgevers stimuleren om opleidingsplekken aan te bieden aan leerlingen in het beroepsonderwijs.

In alle gevallen geldt overigens dat de lage WW-premie uitsluitend toegepast mag worden, indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is bij de loonadministratie. Bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst op het moment van verlonen zal altijd de hoge WW-premie toegepast moeten worden.

De verwachting is dat een lage WW-premie voor vaste contracten het aantrekkelijker maakt voor werkgevers om werknemers eerder een vaste aanstelling te geven.

Er is in ieder geval in de wetgeving opgenomen dat het verschil tussen de lage WW-premie en de hoge WW-premie minimaal 5% punt zal bedragen. Is de lage WW-premie dus 2,5% dan zal de hoge WW-premie 7,5% bedragen.

Indien het lage percentage is toegepast kan het in sommige gevallen zo zijn dat achteraf toch het hoge percentage van toepassing moet zijn. Dit zal in de volgende gevallen zo zijn:

  • Als het dienstverband uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt. De reden van beëindiging is niet relevant;
  • Als een werknemer binnen 1 kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond heeft gekregen dan contractueel voor dat jaar afgesproken (dit geldt overigens niet als in de arbeidsovereenkomst 35 uren of meer zijn afgesproken);

Om het e.e.a. te kunnen controleren zal vanaf 1 januari 2020 duidelijk op de loonstrook het soort contract vermeld moeten worden.

Bovenstaande houdt automatisch ook in dat periodes opnieuw verwerkt moeten worden en dat er ook een aangepaste (aanvullende) loonaangifte gedaan moet worden. De administratieve last neemt hierdoor natuurlijk behoorlijk toe.

Om een indruk te geven in de verschillen in de kosten gaan we uit van een percentage van 2.5% voor de lage WW-premie en 7.5% voor de hoge WW-premie.

Bovenstaande wijziging zal voor veel werkgevers voor hogere lasten zorgen. Het biedt echter ook mogelijkheden. U kunt meer dan voorheen een weloverwogen keuze maken tussen de kosten en de risico’s.

Wij adviseren je om een inventarisatie te maken van uw werknemersbestand en na te gaan voor wie je de hoge WW-premie moet toepassen. Het kan bijvoorbeeld  interessant zijn om sommige bepaalde tijdcontracten van medewerkers nu al om te zetten naar contracten voor onbepaalde tijd. Dit kan behoorlijk in de premie schelen. Uiteraard zitten hier ook risico’s aan vast, omdat je nu geen einddatum meer hebt, waarop de arbeidsovereenkomst afloopt.

Contactpersoon

Marcel van Bakel
Coördinator HR services
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl