Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

18 maart 2020
Artikel

Aanpassing 17 maart 2020

Een ondernemer die een omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. Het betreft een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de totale loonsom, afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies (en niet het verlies aan uren zoals onder de regeling werktijdverkorting). Is het verlies aan omzet 100%, bijvoorbeeld omdat het bedrijf dicht is, dan wordt 90% van de loonsom vergoed. Is het omzetverlies 50%, dan wordt 45% van de loonsom vergoed.

Download het artikel als pdf

Maximaal 90%

Nu betaalt de overheid bij de oude werktijdverkorting in de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon voor de werkgever, dat wordt dus opgeschroefd naar maximaal 90%. Nieuw is dat het kabinet de regeling nu ook openstelt voor oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Anders dan bij de ‘oude’ regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest (dit kan leiden tot een hogere teruggave dan wel tot invordering indien te veel is toegekend). Er zal enkel voor grote aanvragen een accountantsverklaring worden vereist. Het betreft aanvragen boven een nog nader te bepalen (absolute) omvang van de tegemoetkoming.

Personeel doorbetaald

Op grond van de nieuwe regeling werktijdverkorting kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarden zijn, dat

(1) er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen tijdens de periode van tegemoetkoming en
(2) het loon (voor 100%) daadwerkelijk wordt doorbetaald.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de oude regeling werktijdverkorting. Een belangrijk verschil met de regeling werktijdverkorting is ook dat werknemers met de nieuwe regeling hun WW-rechten niet verbruiken, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen dan ook zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Nieuwe aanvragen

Er kunnen bij het Ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling (CROP zal met alle ondernemers waarvoor wij de initiële aanvraag reeds hebben ingediend telefonisch contact opnemen). Het ministerie is heel hard aan het werk om de regeling zo spoedig mogelijk open te stellen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij het UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aangegeven.

Wanneer er al een werktijdverkorting-vergunning is aangevraagd en gekregen, dan geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is niet meer mogelijk. Is verlenging noodzakelijk, dan kan er een aanvraag worden ingediend op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de werktijdverkorting met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.

Mocht een aanvraag op basis van werktijdverkorting in een uitzonderlijk geval zijn geweigerd, dan kan de ondernemer een nieuwe aanvraag indienen op grond van de regeling NOW.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen met terugwerkende kracht voor een omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

Contactpersonen

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager

Relevante diensten