Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

22 januari 2021
Artikel

Het steunpakket voor bedrijven en banen wordt fors uitgebreid. De aanhoudende coronacrisis is ondertussen ook een economische crisis geworden, die ondernemers en werkenden hard treffen. Onder meer door de verzwaring van de maatregelen komt de regering met een uitbreiding van het steun- en herstelpakket ten bedrage van 7,6 miljard euro. Waar ziet deze uitbreiding op?

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid, waardoor ook meer ondernemingen aanspraak kunnen maken op TVL-steun in het eerste en tweede kwartaal van 2021. De volgende aanpassingen worden gemaakt:

  • Indien een onderneming 30% of meer omzetverlies heeft, kan er aanspraak worden gemaakt in het eerste en tweede kwartaal van 2021 op 85% subsidie van de vasten lasten (was 50%).
  • De eis van maximaal 250 werknemers komt te vervallen, zodat ook grote bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.
  • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000 (was € 90.000) voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB.
  • Het minimale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 (was € 750), om zo ook de kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen.
  • De vergoeding voor afgeschreven voorraad wordt verhoogd naar 21% (was 5,6%). De maximumvergoeding van € 200.000 staat los van het subsidiebedrag van de TVL.

NOW

De vergoeding voor de loonkosten wordt verhoogd van 80% naar 85%. De loonsomvrijstelling bij een daling van de loonsom blijft 10%.

Vanaf 15 februari kan de NOW 3.2 worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. Je kan als ondernemer aanspraak maken op de NOW 3.2. bij  een verwacht omzetverlies van tenminste 20%.

Starters

Er komt een aparte regeling voor startende ondernemingen die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. De uitwerking daarvan vindt op dit moment plaats.

TOZO

De volgende aanpassingen worden verricht aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers:

  • Aanvraag per 1 februari 2021 mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
  • Verlenging TOZO per 1 april 2021 zonder invoering van een vermogenstoets.

Uitstel van betaling belastingschulden

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van hun huidige uitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 juli 2021.

Ondernemers die nog geen uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nog steeds doen.

Voor ondernemers die al verlenging hadden krijgen, geldt het uitstel automatisch tot 1 juli 2021.

De datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld is opgeschoven naar 1 oktober 2021. Ondernemers krijgen vanaf die datum 36 maanden de tijd om hun belastingschuld terug te betalen.

Gebruikelijk loon

Een DGA mag ook in 2021 zijn gebruikelijk loon lager vaststellen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De verlaging wordt berekend door de omzet over heel 2021 te delen door de omzet over heel 2019. Om uit te komen op een gebruikelijk loon voor 2021 wordt het gebruikelijk loon over 2019 vermenigvuldigd met deze uitkomst.
  • Anders dan in 2020, waarin een soortgelijke maatregel van kracht was, gaat voor 2021 moet om het gebruikelijk loon te mogen verlagen, ten minste 30% omzetverlies zijn geleden ten opzichte van 2019.

Is dit het geval, dan mag het gebruikelijk loon voor 2021 zonder overleg met de inspecteur worden aangepast.

Voor het overige gelden dezelfde eisen als voor het verlagen van het gebruikelijk loon voor het jaar 2020. Zie onze eerdere informatie hierover.

Reiskostenvergoeding

De goedkeuring tot het onbelast mogen vergoeden van de vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 april 2021 (was 1 februari 2021).

Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever onbelast kunnen worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.

Voorwaarde is wel dat de werkgever deze reiskostenvergoeding op uiterlijk 12 maart 2020 had toegekend aan de werknemer. Voor werknemers die na deze datum in dienst zijn getreden, geldt deze goedkeuring niet.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt net als in 2020 ook in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Het percentage boven dit bedrag blijft 1,18%.

Thuiswerken

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast thuiswerkkosten te vergoeden. Deze regeling gaat mogelijk gelden naast het vergoeden van bijvoorbeeld arbo-voorzieningen en ICT-hulpmiddelen, waarvoor nu al gerichte vrijstellingen gelden onder de werkkostenregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met coronadesk@crop.nl of je CROP contactpersoon.