Artikel

Faillissement en de belastingdienst

30 april 2020

Als je door de coronacrisis in de problemen komt met je onderneming, denk je  in de eerste plaats vaak niet aan de fiscale gevolgen van een faillissement. Toch zijn er een aantal zaken waar je als ondernemer rekening mee moet houden. In dit artikel hebben wij wat belangrijke punten op gebied van faillissement en de belastingdienst toegelicht.

Meld tijdig betalingsonmacht

Wanneer de vennootschap waarvan u bestuurder bent niet in staat is de verschuldigde belasting te betalen, dan moet je tijdig een melding betalingsonmacht doen. De melding moet worden gedaan als de vennootschap de volgende belastingen niet tijdig kan betalen:

  • verschuldigde loon- en omzetbelasting
  • accijnzen
  • bijdragen in bedrijfspensioenfondsen
  • premies sociale verzekeringen

De melding moet uiterlijk twee weken naar verschuldigd worden gedaan worden. Melding van betalingsonmacht ontheft je overigens niet van de verplichting om tijdig en volledig aangifte te doen. Ook ontheft de melding je niet van de verplichting de verschuldigde belastingen te voldoen.

Voorkom dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld

Als je de melding betalingsonmacht niet tijdig en volledig doet, dan loop je het risico dat de belastingdienst je met succes persoonlijk aansprakelijk stelt voor de belastingschulden. De belastingdienst stelt in dat geval dat het niet voldoen van de belastingschulden het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Wanneer je wel tijdig en volledig meldt, dan is het aan de belastingdienst om te bewijzen dat er ondanks tijdige melding sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zijn er meerdere bestuurders, dan zijn de bestuurders overigens hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele belastingschuld.

Hoe melden?

De betalingsonmacht moet schriftelijk te worden gedaan. Een telefonische of mondelinge mededeling voldoet niet. Je kunt op de website van de belastingdienst een formulier downloaden waarin je betalingsonmacht kunt melden. Uiteraard helpen wij je graag bij het op correcte manier melden van de betalingsonmacht en de beantwoording van alle vragen over dit onderwerp. Zie ook het artikel: Uitstel van betalingen

Niet tijdig gemeld, en nu?

Als je tot de ontdekking komt dat je niet tijdig en/of volledig hebt gemeld, neem dan altijd contact op met een adviseur. In de praktijk blijkt het lastig om aannemelijk te maken dat jou niet verweten kan worden, dat de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld. Samen kunnen we kijken welke andere oplossingen er gezocht kunnen worden.

Corona maatregelen

LET OP!
Er zijn ook specifieke Corona maatregelen getroffen rond het verkrijgen van uitstel van belastingheffing.

Welke rechten heeft de belastingdienst bij een faillissement?

Als er sprake is van een faillissement, dan is het in de praktijk vaak zo dat niet alle schuldeisers meer kunnen worden betaald. De vraag welke crediteuren nog wel (een deel van) hun geld krijgen en in welke volgorde is ingewikkeld. Wat vast staat is dat de fiscus een zeer vergaand voorrecht heeft in die rangorde. Op grond van artikel 21 van de Invorderingswet is de fiscus namelijk een bevoorrechte crediteur. Die status kan betekenen dat de fiscus in de praktijk zelfs voor kan gaan op een pandhouder. Een belangrijk onderdeel van de rechten van de fiscus is het bodemrecht. Op grond daarvan kan de belastingdienst beslag leggen op zogenaamde ‘bodemzaken’ ingeval zakelijke belastingschulden (bijvoorbeeld de loonbelasting- en omzetbelastingschulden) niet worden voldaan.

Wat verstaan we onder bodemzaken?

Onder het begrip bodemzaken vallen roerende zaken die op de bodem staan van de belastingschuldige en die ook dienstbaar zijn aan die bodem.
LET OP!
Het kan hier ook gaan om zaken die toebehoren aan derden en zich bevinden op de bodem van de failliete vennootschap. Denk dan aan zaken als machines en inventaris. Ook ná het uitspreken van het faillissement blijft de belastingdienst een bodembeslag houden op goederen van derden; deze derden zijn immers niet failliet.

Wil je meer weten over fiscale gevolgen van faillissement? Of kunnen wij iets voor jouw onderneming betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contactpersoon

Dick Tulp
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl