FAQ NOW 1.0 & 2.0

Update 22 juli 2020

In deze FAQ NOW 1.0 & 2.0 vind je alle tot nu toe bekende antwoorden op ondernemersvragen met betrekking tot de NOW 1.0 & 2.0. Omdat de NOW-regeling  op 20 mei jl. onder voorwaarden verlengd is, spreken we van NOW 1.0 voor de eerste NOW-periode en van NOW 2.0 voor verlenging. Het is dus mogelijk, dat bij onderstaande vragen twee antwoorden staan (NOW 1.0 en NOW 2.0). Heb je twijfel of voor jou 1.0, of 2.0 van toepassing is, of staat jouw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Email ons

Let op:

De onderstaande antwoorden zijn geformuleerd met de op het moment van uitkomen beschikbare informatie en zijn onderhevig aan wijzigingen. Wij doen ons best de actuele informatie steeds zo snel mogelijk te verwerken, maar er kan enige vertraging optreden. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

Aanvraagprocedure
Wanneer kan ik de subsidie op grond van de NOW aanvragen?

Een aanvraag is mogelijk per 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Volgens de laatste berichten beslist het UWV binnen enkele dagen op de aanvraag en keert op dat moment meteen een voorschot uit.

Hoe dien ik de aanvraag voor subsidie in?

De formulieren hiervoor worden op de website www.uwv.nl geplaatst en zijn alleen elektronisch in te dienen. CROP kan de aanvraag ook voor je verzorgen. Wil je hier gebruik van maken, vul dan het vragenformulier voor de NOW in dat je ook op onze Coronadesk kunt vinden, of vraag je contactpersoon om de Excelversie van dit formulier dat de hoogte van de NOW automatisch voor je uitrekent. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag zo snel mogelijk wordt ingediend.

Kan ik meerdere keren een aanvraag voor NOW doen?

Nee, per loonheffingennummer kan slechts eenmaal een verzoek voor NOW worden gedaan. Let er dus op dat het verzoek aan alle vereisten voldoet. Het UWV verleent geen mogelijkheid om het verzoek nog te wijzigen of aan te vullen.

Heb je meerdere loonheffingennummers (bv. L01, L02 etc.) dan moet je de aanvraag dus per loonheffingennummer doen.

Ik heb eerder een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan en die is omgezet in een aanvraag voor NOW. Ik heb deze aanvraag echter niet uiterlijk 30 april aangevuld. Kan ik nu geen aanvraag meer doen?

Op grond van de regeling NOW is dat niet meer mogelijk. Er bereiken ons echter via verschillende kanalen geluiden waarbij het UWV aangeeft dat in dat geval nog steeds een aanvraag NOW kan worden gedaan. Neem hierover contact met ons op.

Kan ik per loonheffingennummer in mijn aanvraag afwijken van de periode van drie aaneengesloten maanden?

NOW 1.0

Nee, de keuze voor een specifieke aaneengesloten periode van drie maanden geldt voor de gehele groep en dus voor alle loonheffingennummers binnen de groep. Het is dus zaak de periode waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht goed vast te stellen.

NOW 2.0

Nee, de keuze voor de aaneengesloten periode van vier maanden geldt voor de gehele groep en dus voor alle loonheffingennummers binnen de groep. Het is dus zaak de periode waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht goed vast te stellen. Heb je eerder al een aanvraag voor NOW 1.0 gedaan, dan is er geen keuzevrijheid en dien je automatisch te kiezen voor de vier aaneengesloten kalendermaanden volgend op de drie aaneengesloten kalendermaanden waarvoor je NOW 1.0 hebt aangevraagd.

Ik begrijp dat de omzetdaling per groep moet worden bepaald. Moet ik dan de aanvraag om subsidie ook per groep doen?

Nee, de omzetdaling wordt inderdaad per groep bepaald, maar elke werkgever binnen de groep moet zelf de aanvraag voor de NOW indienen. De aanvraag moet dus per loonheffingennummer worden ingediend. Daarbij moet wel bij elk loonheffingennummer binnen een groep gekozen worden voor dezelfde maanden van verwachte omzetdaling en uiteraard ook voor hetzelfde percentage omzetverlies.

Ik heb geen Nederlands bankrekeningnummer. Kan ik nu geen NOW aanvragen?

Jawel. Rechtspersonen met een buitenlands SEPA-bankrekeningnummer kunnen ook NOW aanvragen, mits dit bankrekeningnummer bij de Belastingdienst bekend is. De aanvraagprocedure wijkt af van de reguliere procedure. Je dient contact met het UWV op te nemen en zij sturen een formulier toe dat per post moet worden ingediend.

Hoogte subsidie en bepalen loonsom
Welke tegemoetkoming regelt de NOW voor mij als ondernemer?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Uitgangspunt is dat maximaal 90% van de loonkosten wordt vergoed, afgezet tegen het omzetverlies. Hieronder hebben wij enkele voorbeelden opgenomen van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

– wanneer 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonkosten van een werkgever;
– wanneer 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonkosten van een werkgever;
– wanneer 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonkosten van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt bekeken wat de werkelijk omzetdaling is geweest en ook of er een correctie in de loonsom heeft plaatsgevonden.

Hoe wordt het voorschot van 80% berekend?

NOW 1.0

Op basis van de aanvraag wordt 80% van de te verwachten subsidie in maximaal drie termijnen door het UWV aan je uitgekeerd. Het voorschot van 80% is vastgesteld op de SV-loonsom van januari 2020. Achteraf wordt dan vastgesteld of deze 80% te hoog of te laag is vastgesteld en wordt er een aanvullend bedrag uitgekeerd of juist teruggevorderd. Om terugvordering te voorkomen adviseren wij kritisch naar de verwachting van omzetverlies te kijken

NOW 2.0

Op basis van de aanvraag wordt 80% van de te verwachten subsidie in twee termijnen uitgekeerd. Het voorschot van 80% wordt vastgesteld op de SV-loonsom van maart 2020.

Heeft een stijging of daling van de loonsom effect op de hoogte van NOW?

NOW 1.0

Het voorschot wordt bepaald op basis van je SV-loonsom van januari. Het UWV bekijkt ook of je loonsom over de maanden maart, april en mei is gestegen of juist is gedaald ten opzichte van driemaal de loonsom van januari. Is sprake van een stijging, dan wordt bij de vaststelling de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidie en krijg je bij de vaststelling dit te weinig ontvangen bedrag alsnog uitgekeerd. De loonsommen over april en mei worden daarbij gemaximeerd op de loonsom van maart.

Is sprake van een daling, dan wordt een deel van het betaalde voorschot bij de eindafrekening mogelijk teruggevorderd. Het komt ook voor dat het UWV je voorafgaand aan de uitbetaling van het laatste voorschot belt met de vraag of de laatste termijn nog wel moet worden uitbetaald. Dit om een terugbetaling te voorkomen. (klik hier voor meer informatie). Wordt de daling van de loonsom veroorzaakt door het uitkeren van bijzonder loon in januari en is deze daardoor hoger dan de loonsom van maart, april en mei, dan wordt daar beperkt rekening mee gehouden. Alleen voor zover het gaat om de toekenning van een 13e maand wordt deze uit de loonsom van januari gefilterd. Een nadere filtering op bijvoorbeeld bonussen is volgens het UWV niet mogelijk. In de meeste gevallen biedt dit dus geen oplossing.

Bij de eindafrekening moet rekening worden gehouden met een verhoudingsgewijze hoge terugbetaling in het geval van een daling van de loonsom. Dit komt, omdat bij de berekening van het voorschot rekening wordt gehouden met het percentage omzetverlies, maar bij de correctie als gevolg van de loondaling niet. Zie voor meer informatie onze whitepaper.

NOW 2.0

Voor de NOW 2.0 wordt het voorschot bepaald op basis van het SV-loon maart en wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie uitgegaan van de loonsommen over de maanden juni tot en met september. De regeling rondom daling van de loonsom is gelijk aan die van de NOW 1.0. Een stijging van de loonsom in juni tot en met september ten opzichte van maart wordt onder de NOW 2.0 niet gecompenseerd.

Hoe berekenen ik de hoogte van de subsidie?

NOW 1.0

De hoogte van de totale subsidie wordt berekend door het percentage van het omzetverlies te vermenigvuldigen met het SV-loon in januari 2020. Omdat ook de loonkosten van de werkgever (zoals pensioenpremies, vakantiegeld en sociale lasten) worden gecompenseerd wordt het SV-loon verhoogd met een forfaitair percentage van 30%. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met drie (voor 3 maanden). De subsidie is 90% van dit bedrag. Op voorschotbasis zal het UWV in eerste instantie 80% van de berekende subsidie uitbetalen.

In formule vorm:

% omzetverlies x de SV-loonsom van januari 2020 (welke niet meer bedraagt dan € 9.538 per werknemer) x 3 (maanden maart, april en mei) * 1,3 (forfaitaire opslag van 30%) * 0,9.

NOW 2.0

De hoogte van de totale subsidie wordt berekend door het percentage van het omzetverlies te vermenigvuldigen met het SV-loon in maart 2020. Omdat ook de loonkosten van de werkgever (zoals pensioenpremies, vakantiegeld en sociale lasten) worden gecompenseerd wordt het SV-loon verhoogd met een forfaitair percentage van 40%. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met vier (voor 4 maanden). De subsidie is 90% van dit bedrag. Op voorschotbasis zal het UWV in eerste instantie 80% van de berekende subsidie uitbetalen.

In formule vorm:

% omzetverlies x de SV-loonsom van maart 2020 (welke niet meer bedraagt dan € 9.538 per werknemer) x 4 (maanden juni, juli, augustus en september) * 1,4 (forfaitaire opslag van 40%) * 0,9.

Wat is het loon waarvan wordt uitgegaan bij de NOW?

NOW 1.0

Het betreft het loon van artikel 16, Wet financiering sociale verzekeringen. Dit is het zogenaamde SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit is dus het loon van alle werknemers die in een (fictieve) dienstbetrekking staan en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Omdat ook de loonkosten van de werkgever (zoals pensioenpremies en sociale lasten) worden gecompenseerd wordt dit loon verhoogd met een forfaitair percentage van 30%. Voor zover het loon van een werknemer hoger is dan € 9.538 (= 2 x het maximum premieloon), wordt dit hogere deel buiten beschouwing gelaten.

Er wordt uitgegaan van het loon in de aangifte van de maand januari 2020 zoals die op 15 maart 2020 is ingediend. Indien deze aangifte niet voorhanden is, wordt gekeken naar de aangifte van november 2019. Is die aangifte ook niet aanwezig, dan was een aanvraag voor de NOW in eerste instantie niet mogelijk. In de derde wijziging van NOW 1.0 is uiteindelijk alsnog geregeld dat aanvragers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, maar die wel een loonsom hebben in maart t/m mei 2020, mogelijk alsnog voor de NOW 1.0 in aanmerking kunnen komen. Indien deze aanvragers eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, worden ze hierover door het UWV benaderd. Het is wel zo dat deze aanvragers nog steeds niet voor een voorschot in aanmerking komen, maar dat ze pas subsidie krijgen na aanvraag van de definitieve vaststelling.

Achteraf wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Voor zover die lager is, wordt een correctie uitgevoerd en wordt mogelijk een bedrag teruggevorderd aan te veel ontvangen subsidie. Voor zover die loonsom hoger is, kun je mogelijk een extra bedrag aan subsidie ontvangen.

NOW 2.0

De systematiek is gelijk aan die van de NOW 1.0, waarbij wordt gekeken naar de aangifte van de maand maart op 15 mei 2020. Het forfaitair percentage wordt verhoogd naar 40%.

Wordt uitbetaling van vakantiegeld meegenomen in de subsidie?

Uitbetaling van vakantiegeld wordt niet meegenomen in het gehanteerde aangiftetijdvak voor de berekening van de loonsom, tenzij er geen reservering plaatsvind. In dat laatste geval wordt de loonsom vermenigvuldigd met een factor 0,926.

Krijg ik ook subsidie voor het vakantiegeld dat ik in mei aan mijn werknemers moet betalen?

NOW 1.0

Ja, indirect wel. De overheid geeft een subsidie voor de loonkosten van de werkgever. Hieronder valt ook het vakantiegeld. Er is voor de loonkosten (inclusief het vakantiegeld) gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% op de SV-loonsom. Je krijgt uiteindelijk een subsidie voor de loonkosten in de maanden maart, april en mei. Voor zover in deze maanden vakantiegeld is uitbetaald wordt hier bij de vaststelling van de loonsom (waarop de subsidie wordt gebaseerd) geen rekening mee gehouden (de loonsom wordt dus verminderd met het uitbetaalde vakantiegeld). Indirect wordt er wel rekening gehouden met het vakantiegeld omdat de loonsom wordt verhoogd met de hiervoor genoemde 30% forfaitaire opslag.

NOW 2.0

De forfaitaire opslag wordt verhoogd met 10% en bedraagt onder NOW 2.0 dus 40% over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Worden er nog vergoedingen in mindering gebracht op het SV-loon van januari?

Ja, voor zover je als ondernemer uitkeringen van het UWV ontvangt die je als werkgever aan je werknemer (door)betaalt en die zijn inbegrepen in de SV-loonsom, worden deze bij de vaststelling van de definitieve subsidie in mindering gebracht op de ontvangen tegemoetkoming.

Ik verloon niet per maand, maar per 4 weken. Hoe bereken ik dan de loonsom?

NOW 1.0

Als je per 4 weken verloont en aangifte doet, dan is voor de berekening van het voorschot van de tegemoetkoming de loonsom in periode 1 van belang. Zijn er geen loongegevens beschikbaar over periode 1, dan wordt gekeken naar periode 12 van 2019. De loonsom wordt verhoogd met 8,33% om tot een loonsom per maand te komen.

NOW 2.0

De berekeningssystematiek blijft zeer waarschijnlijk gelijk. Nu moet je waarschijnlijk kijken naar de aangifte over periode 3 en die vermenigvuldigen met 8,33%.

Ik heb geen aangiftetijdvak per maand of vier weken. Kan ik dan een aanvraag voor NOW doen?

Ja, in dat geval wordt het SV-loon herleid naar een aangiftetijdvak van een maand.

Krijg ik ook mijn loonkosten terug voor een werknemer die nu ziek thuis zit?

NOW 1.0

Wanneer je als ondernemer de loonkosten van de werknemer bij ziekte doorbetaald, kwalificeert dit als SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor zover deze loonkosten verwerkt zijn in de aangifte van januari 2020 worden deze dus meegenomen in de subsidie.

NOW 2.0

Het antwoord is gelijk waarbij voor de maand januari 2020 geldt dat nu de maand maart 2020 als referentie wordt genomen.

Ik heb werknemers in mijn onderneming die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Krijg ik voor deze werknemers NOW?

Deze werknemers zijn vanwege het feit dat zij recht hebben op AOW nog verplicht verzekerd voor de Ziektewet, maar als werkgever betaal je hier geen premies voor. Er bestaat voor deze werknemers dus recht op NOW.

Hoe bepaal ik de loonsom als ik meerdere loonheffingennummers heb?

De loonsom wordt bepaald per loonheffingennummer omdat de aanvraag ook per loonheffingennummer moet worden gedaan. Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers (hun eerste loonheffingennummer eindigt dan meestal op L01, het tweede op L02, enzovoort). Deze werkgever zal meerdere aanvragen moeten indienen als hij voor zijn hele loonsom subsidie wil aanvragen, namelijk per loonheffingennummer. Indien sprake is van meerdere loonheffingennummers dan moet voor elk nummer wel hetzelfde omzetverlies worden gehanteerd. Het omzetverlies wordt berekend voor de onderneming als geheel. Is sprake van een groep of concern dan wordt het omzetverlies berekend voor de groep als geheel.

Ik lees dat als mijn loonsom in januari hoger is dan de loonsom in maart, april en mei ik gekort wordt op de NOW. Hoe werkt dit?

NOW 1.0

Bij de toekennen van de aanvraag voor NOW wordt in eerste instantie (bij het voorschot) de loonsom van januari 2020 als uitgangspunt genomen. Het kan zo zijn dat in januari bijvoorbeeld bonussen over 2019 zijn uitbetaald, waardoor de loonsom hoger is dan normaal. Bij de uiteindelijke verlening van de subsidie wordt de loonsom van januari (*3) vergeleken met de loonsom van maart, april en mei. Dit gaat volgens de volgende formules:

Formule bepalen voorschot:

% omzetdaling * loonsom januari * 3 * 1,3 * 0,9
Formule lagere loonsom: (loonsom januari * 3 – loonsom maart, april en mei) * 1,3 * 0,9.

Voorbeeld:
Stel de loonsom van januari is € 300.000, waarvan € 70.000 ziet op bonussen. De reguliere loonsom in maart, april en mei is dus € 230.000. Daarnaast was sprake van 25% omzetverlies. De berekeningen geven dan het volgende resultaat:

Formule bepalen voorschot:

25% * € 300.000 * 3 * 1,3 * 0,9 = € 263.250 aan verwachte tegemoetkoming. Hiervan is in eerste instantie 80% uitbetaald, dat is € 210.600

Formule lagere loonsom:

(€ 900.000 – € 690.000) * 1,3 * 0,9 = € 245.700 aan korting omdat de loonsom daalt. Het uiteindelijke recht op NOW bedraagt € 17.550. Dit betekent dat je dus € 193.050 te veel aan NOW hebt ontvangen dat terugbetaald moet worden.

Je wordt gekort, omdat in de vergelijkingsformule bij een lagere loonsom geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetdaling. Minister Koolmees heeft aangegeven dat bovenstaande niet van toepassing is wanneer in januari een dertiende maand (regulier periodesalaris) is uitbetaald omdat dat uit de loonsom van januari kan worden gefilterd. Bij het uitbetalen van ander bijzonder loon, bijvoorbeeld een bonus, is het volgens de Minister niet mogelijk om deze filtering te maken.

NOW 2.0

De systematiek blijft onder NOW 2.0 gelijk. De cijfermatige uitwerking is door wijzigende percentages én de verlenging naar vier maanden iets anders dan onder de NOW 1.0. De formule is als volgt:

Formule lagere loonsom: (loonsom maart * 4 – loonsom juni, juli, augustus en september) * 1,4 * 0,9.

Verlening van subsidie
Welke vereisten gelden er voor toepassing van de NOW?

NOW 1.0

Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is sprake van een omzetverlies van tenminste 20%; (hoe dit omzetverlies wordt berekend, wordt in een andere vraag uitgelegd)
 • Je betaalt je personeel 100% van het reguliere salaris door;
 • Je doet in één keer een volledige aanvraag voor de NOW uiterlijk 5 juni 2020 (als je hiervan bericht hebt gehad van het UWV omdat je een aanvraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, geldt een termijn van uiterlijk 28, 29 of 30 april)

NOW 2.0

Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing. Een aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2020 zijn ingediend. Indienen kan vanaf 6 juli 2020.

Hoe snel beslist het UWV op mijn aanvraag?

NOW 1.0

Op basis van de regeling moet het UWV binnen 13 weken een beslissing nemen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Het UWV streeft er naar dit binnen 2 tot 4 weken te doen, zodat ondernemers snel over het voorschot van 80% kunnen beschikken om hun liquiditeit op peil te houden.

Dit voorschot van 80% wordt dan uitbetaald in maximaal drie termijnen.

NOW 2.0

Het antwoord is vrijwel gelijk aan NOW 1.0. Het verschil is dat het voorschot van 80% wordt uitbetaald in twee termijnen.

Zijn er naast omzetverlies nog andere voorwaarden waaraan ik moet voldoen om recht te (blijven) houden op de subsidie?

NOW 1.0

Jazeker. Voor de werkgever gelden ook nog de volgende verplichtingen, waaraan je blijvend moet voldoen omdat de verleende subsidie anders (deels) kan worden teruggevorderd:

 1. Een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden. Een daling van de loonsom heeft een korting op de subsidie tot gevolg, een stijging wordt onder voorwaarden gecompenseerd;
 2. Er mag geen personeel worden ontslagen (of een verzoek aan het UWV worden gedaan voor toestemming tot ontslag) op grond van bedrijfseconomische redenen (7:669, lid 3 sub a Burgerlijk Wetboek) gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen. Ontslag op andere gronden, zoals disfunctioneren, blijft mogelijk;
 3. Binnen 24 weken na het eindigen van de driemaandsperiode waarop de omzetdaling ziet, moet je een formele aanvraag bij het UWV indienen met de definitieve omzetdaling en de definitieve loonsom, zodat het UWV kan vaststellen of het uitgekeerde voorschot te hoog of te laag is geweest. Voor NOW 1.0 is deze aanvraagtermijn opgeschoven. Aanvragen kunnen vanaf 7 oktober 2020 worden gedaan wanneer enkel NOW 1.0 wordt aangevraagd. De indieningstermijn van 24 weken gaat daarom vanaf 7 oktober 2020 lopen.
 4. Voor subsidieverlening vanaf € 125.000 of een voorschot € 100.000 of meer wordt een accountantsverklaring vereist. Bij deze bedragen wordt uitgegaan van het bedrag van de individuele rechtspersoon/natuurlijk persoon of het concern, indien er sprake is van een concern. Er wordt hiervoor dus niet gekeken per loonheffingennummer. Een verklaring van een onafhankelijke derde is vereist voor een verlening vanaf € 25.000 of een voorschot van € 20.000 of meer.
 5. Het verplicht informeren van de OR of Personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers over de subsidieverlening;
 6. Als ondernemer moet je een juiste administratie voeren en bewaren gedurende 5 jaren zodat bij een controle kan worden vastgesteld of de verleende subsidie juist is geweest;
 7. Je moet de loonaangifte tijdig blijven indienen;
 8. Je hebt de verplichting om het UWV tijdig te informeren indien er wijzigingen zijn die van belang zijn en een impact hebben op de aanvraag.

Maakt een onderneming gebruik van de mogelijkheid om NOW aan te vragen op het niveau van de werkmaatschappij in plaats van op concernniveau, dan geldt als voorwaarde dat over 2020 binnen het concern geen aandelen mogen worden ingekocht en geen bonussen aan het bestuur of de directie en dividenden mogen worden uitgekeerd door het groepshoofd of de aanvrager van de NOW tot de aandeelhoudersvergadering in 2021 waar de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

NOW 2.0

Deze verplichtingen blijven grotendeels gelijk. De volgende aanpassingen gelden onder NOW 2.0

 1. een stijging van de loonsom wordt niet meer gecompenseerd
 2. de vaststelling NOW 2.0 kan vanaf 15 november worden aangevraagd.

Daarnaast is er een aanvullende voorwaarde voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Deze bedrijven moeten verklaren (en er dus ook feitelijk naar handelen) dat dat een onderneming die gebruik maakt van de NOW geen bonussen aan het bestuur of de directie of dividenden uitkeert dan wel eigen aandelen over 2020 inkoopt. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waar de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de precieze uitwerking van deze regeling. Neem voor meer informatie contact op met iemand van de Coronadesk.

Het gaat erg slecht met mijn onderneming en ondanks de NOW moet ik personeel wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslaan, mag dat?

NOW 1.0

Ja dat mag. Voor dit personeel kom je achteraf dan niet meer in aanmerking voor de subsidie. Het moet dan gaan om een werknemer, waarvoor je na 17 maart 2020 een verzoek hebt ingediend om de arbeidsovereenkomst te beëindigen om bedrijfseconomische redenen. Dit verzoek hoeft niet gehonoreerd te zijn door het UWV.
De loonsom waarover je subsidie krijgt, wordt dan verminderd met het SV-loon dat die werknemer kreeg * 1,5, waarmee dus in feite een boete van 50% wordt opgelegd aan de werkgever.
Je hebt als werkgever de mogelijkheid om een eventueel gedaan verzoek tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen binnen 5 dagen weer in te trekken zonder gevolgen voor de NOW. Het UWV zal je hierover ook actief informeren.

NOW 2.0

Hoewel het belangrijkste doel van de NOW 2.0 blijft om werkgelegenheid te behouden, realiseert het kabinet zich ook dat dit om uiteenlopende redenen niet altijd kan. Is sprake van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan is niet langer sprake van een correctie van 150% van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd tijdens de subsidieperiode, maar wordt dit teruggebracht naar 100%.

Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend. De huidige ontslagbescherming die werknemers hebben, blijft uiteraard bestaan.

Doet de werkgever een melding als bedoeld in de WMCO (wet melding collectief ontslag) én vraagt hij gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers per werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aan, dan wordt het totale subsidiebedrag tevens verminderd met 5%.

De werkgever kan de vermindering met 5% voorkomen door met belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. De subsidie wordt ook niet met 5% verminderd, als deze partijen, nadat het niet gelukt is om een akkoord te bereiken, gezamenlijk mediation aanvragen bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Aan de werkgever wordt de verplichting opgelegd om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kunnen deze partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.  Deze aanvullende voorwaarden zullen gelden voor WMCO-meldingen die worden gedaan vanaf 29 mei 2020. Dit is de datum waarop deze wijzigingen door het Ministerie van SZW bekend zijn gemaakt.

Moet ik mensen met een flexibel contract een uitkering laten aanvragen, omdat ik voor hen geen recht heb op NOW?

NOW is ook toepasbaar op personeel met een flexibel contract, zoals oproepkrachten. Je kunt hen dus gewoon blijven inzetten voor zover er werk is. Wanneer er geen werk is, hoef je hen niet te ontslaan, maar betaal je hen door. Je krijgt een tegemoetkoming in de loonkosten.

Wanneer ik als werkgever een tijdelijk contract niet verleng of afscheid neem van iemand in de proeftijd, kwalificeert dat dan mogelijk als een ontslag om bedrijfseconomische redenen?

In het kader van de NOW committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV voor zijn werknemers gedurende de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Bij het eindigen van een contract voor bepaalde tijd is een aanvraag van ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen niet nodig, dus zijn wij van mening dat dat binnen de NOW mogelijk blijft.
Uitgangspunt is dat de normale arbeidsrechtelijke regels van toepassing blijven. Dit betekent dat een contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, tenzij deze wordt verlengd. Bij het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd is wel van belang dat er tijdig moet worden aangezegd en dat een transitievergoeding is verschuldigd. Indien niet tijdig wordt aangezegd is de werkgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van maximaal een maandloon.

Een verschuldigde transitievergoeding valt niet onder het SV-loon in de zin van de NOW, omdat dit enkel SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft en de uitbetaalde transitievergoeding loon uit vroegere dienstbetrekking is.

Is het verstandig om, ondanks de NOW subsidie, toch de beslissing te nemen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen?

Als werkgever zul je indien je in aanmerking denkt te komen voor de NOW, een afweging moet maken of je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet wenst te verlengen. Immers de NOW betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Indien je de arbeidsovereenkomst niet verlengd, is de kans aanwezig dat je lagere loonkosten hebt in de subsidieperiode, waardoor de uiteindelijke subsidie lager wordt vastgesteld. Dit effect zal moeten worden meegenomen in de besluitvorming van de werkgever.

Is er bij de definitieve aanvraag altijd een accountantsverklaring nodig?

Is sprake van een totale tegemoetkoming aan NOW op concernniveau van een voorschot van € 100.000 of meer (80%) of € 125.000 of meer aan uiteindelijke tegemoetkoming, dan dient de accountant te controleren of de cijfers juist zijn waarop de werkgever zich heeft gebaseerd. Standaarden voor deze accountantsverklaring worden door de NBA opgesteld en binnenkort beschikbaar gesteld.

Hoofdregel is dat deze grens geldt per concern en niet op individueel niveau. Is er geen sprake van een concern maar komt een afzonderlijke rechtspersoon ook boven deze grens, dan is een accountantsverklaring ook vereist.

Wordt geen accountantsverklaring aangeleverd bij de aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming of voldoet deze niet aan de voorwaarden, dan krijg je als werkgever 14 weken de tijd om dit verzuim te herstellen. Lukt dat niet, dan wordt de tegemoetkoming automatisch op nihil gezet.

Op het moment dat het voorschot aan tegemoetkoming NOW € 20.000 of meer of de vaststelling NOW € 25.000 of meer bedraagt, dient een derde te verklaren dat de omzetcijfers en de daarmee berekende omzetdaling juist is. Als derde deskundige kan onder andere aan een belastingadviseur of extern administratiekantoor worden gedacht.

Maakt het op dit moment uit hoeveel uren ik mijn werknemers laat werken? Is dit van belang voor de NOW?

Dit is voor toepassing van de NOW niet van belang. Enkel voor zover je een aanvraag voor werktijdverkorting heeft gedaan en er een vergunning voor werktijdverkorting is verleend moet je goed in de gaten houden hoeveel je werknemers daadwerkelijk werken. Voor de NOW is het omzetverlies dat je als ondernemer hebt het uitgangspunt. Je kunt werknemers dus laten werken voor zover er werk is om te doen. Is er geen werk, dan mag je ze ook naar huis sturen. Belangrijk is, dat je ongeacht de werkzaamheden aan werknemers hun (100%) reguliere salaris blijft doorbetalen.

Ik lees dat de NOW ook geldt voor mensen met een oproepcontract. Hoe bepaal ik het reguliere salaris van een oproepkracht die bij mij wekelijks andere uren maakt?

Door de manier waarop de subsidie wordt berekend is dit niet relevant. Er wordt bij de voorlopige vaststelling van de subsidie gekeken naar de loonsom over de maand januari (of periode 1, bij een vierweken-verloning). De uren van de oproepkrachten die in die periode zijn verloond, worden dus meegenomen in de berekening van de subsidie. Je hebt een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gelijk te houden. Als je toch besluit om het salaris van oproepkrachten in de periode van maart tot en met mei 2020 niet uit te betalen, waardoor de loonsom dus lager wordt, zal de definitieve subsidie lager worden vastgesteld.

Kan ik als DGA aanspraak maken op NOW bij omzetdaling in mijn eigen BV?

Indien je als DGA niet verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen kom je niet in aanmerking voor de NOW.

Ik lees dat mijn gegevens openbaar gemaakt kunnen worden. Hoe zit dit?

In de NOW is een wijziging opgenomen, waarbij is aangekondigd dat het aanvragen van de NOW wordt gezien als een instemming van de aanvrager om – indien daar om wordt verzocht – algemene gegevens van de aanvrager te kunnen publiceren op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het betreft niet concurrentiegevoelige informatie. De gegevens waarvoor deze instemming geldt zijn

1) Naam en adres van de werkgever;
2) De hoogte van het verstrekte voorschot;
3) De uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Wanneer kan ik een aanvraag doen tot vaststelling van mijn daadwerkelijke recht op NOW?

In de NOW 1.0 is vastgelegd dat na afloop van de subsidieperiode (afhankelijk van de gekozen maanden voor omzetdaling) meteen een verzoek kan worden gedaan tot definitieve vaststelling van de subsidie bij het UWV. Het is verplicht deze aanvraag uiterlijk 24 weken na afloop van de subsidieperiode te doen. Om te voorkomen dat het UWV meteen in juni te maken krijgt met verzoeken tot vaststelling en deze verzoeken dus samenlopen met aanvragen voor NOW 2.0 wordt deze termijn opgeschoven. De termijnen zijn nu als volgt:

 • Aanvraag vaststelling enkel NOW 1.0: vanaf 7 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken gaat vanaf dat moment lopen.
 • Aanvraag vaststelling NOW 2.0 óf NOW 1.0 en NOW 2.0: aanvraag na einde subsidieperiode NOW 2.0. Deze datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt maar zal naar verwachting begin november 2020 zijn.

Om werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd voldoende tijd te geven om de aanvraag voor vaststelling goed in te dienen, is besloten dat de termijn van 24 weken pas op 7 oktober begint te lopen.  Voor NOW 2.0 geldt de termijn van 24 weken na afloop van de subsidieperiode naar verwachting nog wel.

Ik heb NOW voor de zekerheid aangevraagd, maar nu blijkt dat het beter gaat dan verwacht. Ik ga de ten minste 20% omzetdaling niet halen. Kan ik mijn aanvraag NOW intrekken en het bedrag terugstorten?

Ja dat is mogelijk. Bij het vrijwillig terugstorten voor de definitieve vaststelling is er geen accountants- of derden verklaring nodig. Neem voor meer informatie contact op met de Coronadesk.

Berekening omzetverlies
Welke periode neem ik als uitgangspunt voor de omzetdaling?

NOW 1.0

Je moet een omzetdaling verwachten van meer dan 20% over een aaneengesloten periode van 3 hele kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. Deze periode kan niet meer worden gewijzigd. Het is zaak hier dus goed naar te kijken bij het indienen van de aanvraag NOW.

NOW 2.0

Je moet een omzetdaling verwachten van meer dan 20% over een aaneengesloten periode van 4 hele kalendermaanden in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020. Deze periode kan niet meer worden gewijzigd. Het is zaak hier dus goed naar te kijken bij het indienen van de aanvraag NOW. Heb je eerder al NOW 1.0 aangevraagd, dan is er geen vrije keuze voor het tijdvak. De vier aaneengesloten kalendermaanden volgen dan op de maanden die je hebt gekozen voor je aanvraag bij de NOW 1.0. Dit kan maken dat je voor de NOW 2.0 dus niet meer voldoet aan de vereiste omzetdaling van ten minste 20%.

Welke omzet neem ik als uitgangspunt of er sprake is geweest van een omzetdaling?

NOW 1.0

De referentieomzet is de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier. Dit geldt voor werkgevers die uiterlijk op 1 januari 2019 zijn gestart met hun bedrijfsuitoefening.
Is de bedrijfsonderneming na 1 januari 2019 aangevangen, dan wordt als referentieomzet genomen de omzet vanaf de eerste kalendermaand op de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020. Ondernemingen die zijn gestart op 1 februari 2020 kunnen daarmee ook nog gebruik maken van de NOW 1.0 Deze omzet wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat de omzet in aanmerking wordt genomen en vermenigvuldigd met 3.

Heb je in 2019 of begin 2020 bedrijfsactiviteiten overgenomen, dan zorgen die in 2020 mogelijk dat je daarmee ook omzet behaalt en dat je omzetdaling (voor dit bedrijfsonderdeel als onderdeel van het concern) hierdoor lager is. Bij overname van bedrijfsactiviteiten mag je de omzetdaling op eenzelfde manier berekenen alsof je je bedrijf pas in 2019 of 2020 was gestart op het moment dat je de activiteiten hebt overgenomen. Dit zorgt voor een objectiever beeld rondom de daadwerkelijke omzetdaling voor deze ondernemers.

NOW 2.0

De referentieomzet is de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door drie. Dit geldt ook op het moment dat je een onderneming na 1 januari 2019 bent gestart.

Ik heb eind 2019 bedrijfsactiviteiten overgenomen. Hoe bereken ik nu mijn omzetdaling?

Heb je in 2019 of begin 2020 bedrijfsactiviteiten overgenomen, dan zorgen die in 2020 mogelijk dat je daarmee ook omzet behaalt en dat je omzetdaling (voor dit bedrijfsonderdeel als onderdeel van het concern) hierdoor lager is. Bij overname van bedrijfsactiviteiten mag je de omzetdaling op eenzelfde manier berekenen alsof je je bedrijf pas in 2019 of 2020 was gestart op het moment dat je de activiteiten hebt overgenomen. Dit zorgt voor een objectiever beeld rondom de daadwerkelijke omzetdaling voor deze ondernemers.

Ik heb meerdere vennootschappen die zijn verbonden als een groep. Hoe bereken ik de omzetdaling?

NOW 1.0

Vennootschappen die zijn verbonden op 1 maart 2020 als een groep op grond van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek moeten de omzetdaling als groep bekijken. Voor de bepaling van de omzetdaling wordt daarbij gekeken naar alle in Nederland gevestigde rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen voor zover bij deze buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen sprake is van SV-loon in Nederland. Het groepsbegrip sluit hierbij aan op het groepsbegrip volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en dus het aanwezig zijn van overheersende zeggenschap over de groepsvennootschappen (meestal bij een belang van meer dan 50%).

Er wordt daarbij gekeken naar de vennootschappen die op 1 maart 2020 onderdeel van de groep waren. Voor de referentieomzet over 2019 wordt de omzet derhalve ook bepaald voor de gehele groep zoals deze per peildatum 1 maart 2020 bestaat. Als een vennootschap tot de groep is toegetreden moet over 2019 de omzet van deze vennootschap dus worden meegeteld. Is een vennootschap uit de groep getreden dan moet de omzet over 2019 van deze vennootschap worden geëlimineerd.

NOW 2.0

De peildatum om te bepalen welke vennootschappen tot de groep behoren is voor de NOW 2.0 1 juni 2020.

Hoe bepaal ik de omzetdaling als er in 2019 of in de eerste 2 maanden van 2020 een vennootschap is verkocht en dus op 1 maart 2020 niet langer tot de groep behoort?

NOW 1.0

Voor de omzetdaling wordt uitgegaan van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestaat. Voor de referentieomzet over 2019 wordt de omzet derhalve ook bepaald voor de gehele groep zoals deze per peildatum 1 maart 2020 bestaat. Als een vennootschap tot de groep is toegetreden moet over 2019 de omzet van deze vennootschap dus worden meegeteld. Is een vennootschap uit de groep getreden dan moet de omzet over 2019 van deze vennootschap worden geëlimineerd.

 NOW 2.0

Gekeken moet worden naar de groep zoals die op 1 juni 2020 bestaat. Enkel deze vennootschappen mogen worden meegenomen in de berekening van de omzetdaling zowel voor de omzet 2020 als de omzet 2019.

De organisatie waarvoor ik werk is een non-profit organisatie. Kan ik aanspraak maken op NOW en zo ja, hoe bepaal ik dan de omzetdaling?

Ja, je kan in aanmerking komen voor NOW. Bij dit soort organisaties is het normale omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. Denk hierbij aan kaartverkoop door theaters of subsidie die uit (semi)publieke middelen wordt ontvangen. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.
Subsidies en baten (die langer zijn de periode waarvoor je opteert voor de berekening van je omzetdaling) en subsidies die langer duren dan de referentieomzet worden naar rato aan de betreffende perioden toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling.

Hoe bereken ik de omzetdaling in procenten?

De omzetdaling wordt berekend in hele procentpunten naar boven afgerond.

Staat de NOW regeling ook open voor een tot een internationaal concern behorende vennootschap met Nederlands personeel, die op grond van TP afspraken een cost-plus vergoeding ontvangt. De vennootschap zelf heeft als gevolg hiervan geen omzetdaling maar feitelijk loopt het NL personeel wel uit het werk.

Nee, het gaat in de NOW regeling uitsluitend om omzetverlies. Als de omzet van de Nederlandse vennootschap bestaat uit een vergoeding van de kosten met een opslag, dan heeft de Nederlandse vennootschap geen omzetverlies en komt de vennootschap dus niet in aanmerking voor de subsidie.

Mijn onderneming is afhankelijk van seizoenswerk. Hoe bereken ik de omzetdaling?

NOW 1.0

De regeling NOW houdt hier in beginsel geen rekening mee. Gekeken wordt naar de gemiddelde kwartaalomzet van vorig jaar, afgezet tegen de omzet in de gekozen periode waarin de omzetdaling naar verwachting het grootst is. In de tegemoetkoming is met seizoenswerk in zoverre rekening gehouden dat wanneer de loonsom in de periode maart t/m mei stijgt, er ook voor deze stijging compensatie wordt toegekend.

NOW 2.0

Onder de NOW 2.0 wordt hier geen rekening mee gehouden. Een stijgende loonsom in de maanden juni tot en met september ten opzichte van de loonsom van maart wordt niet additioneel gecompenseerd.

Hoe wordt de omzetdaling precies berekend? Wordt daarbij gekeken naar dezelfde maand een jaar eerder of bijvoorbeeld de eerste twee maanden van 2020?

NOW 1.0

Je vergelijkt de omzet in een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020, met de referentie omzet. De referentie omzet is de gemiddelde kwartaalomzet van 2019 (netto omzet 2019/4). Als je onderneming na 1 januari 2019 actief is geworden, bereken je de referentieomzet door de omzet vanaf de eerste volle kalendermaand vanaf de datum dat je actief bent tot en met 29 februari 2020 te delen door het aantal actieve maanden en te vermenigvuldigen met drie om zo op een gemiddelde kwartaalomzet uit te komen.

NOW 2.0

Je vergelijkt de omzet in een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden, die begint op 1 juni, 1 juli of 1 augustus met de referentie omzet. De referentie omzet is de gemiddelde tertiaalomzet 2019 (netto omzet 2019/3). Als je onderneming na 1 januari 2019 actief is geworden, is de regeling gelijk aan NOW 1.0. Omzet tot 29 februari 2020 mag dus worden meegenomen, gedeeld door het aantal maanden dat de onderneming actief is.

Indien je NOW 1.0 hebt aangevraagd is de keuze voor de aaneengesloten periode van vier kalendermaanden niet vrij. Je dient dan verplicht te kiezen voor de vier maanden die volgen op de eerder door je gekozen drie kalendermaanden voor NOW 1.0. Dit kan maken dat in die periode geen sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%.

Mijn onderneming is gestart na 1 januari 2019. Hoe moet ik dan het omzetverlies berekenen?

NOW 1.0

Voor zover de onderneming na 1 januari 2019 is gestart, wordt gekeken naar de omzet vanaf de eerste kalendermaand na de dag waarop de onderneming is gestart tot en met 29 februari 2020. Deze omzet wordt gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen en vervolgens vermenigvuldigd met drie (om tot een gemiddelde kwartaalomzet te komen) Deze gemiddelde omzet wordt vergeleken met de door de ondernemer aaneengesloten drie kalendermaanden in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020 waarin de grootste omzetdaling wordt verwacht. De omzetdaling over deze drie maanden moet gemiddeld hoger zijn dan 20% om in aanmerking te komen voor de subsidie. De omzetdaling wordt berekend op hele procenten naar boven afgerond.

NOW 2.0

Voor zover de onderneming na 1 januari 2019 maar uiterlijk op 1 februari 2020 actief is geworden, worden de hele kalendermaanden tot en met 29 februari 2020 meegenomen, omgerekend naar een periode van vier maanden. De verwachte omzet in de gekozen periode van vier aaneengesloten kalendermaanden in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020 wordt hier tegen afgezet.

Indien je NOW 1.0 hebt aangevraagd is de keuze voor de aaneengesloten periode van vier kalendermaanden niet vrij. Je dient dan verplicht te kiezen voor de vier maanden die volgen op de eerder door je gekozen drie kalendermaanden voor NOW 1.0. Dit kan maken dat in die periode geen sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%.

Ik heb een internationale onderneming. Hoe moet ik de omzetdaling berekenen? Geldt dit alleen voor Nederlandse omzet of ook voor omzet in het buitenland?

Ook een omzetdaling bij een in het buitenland gevestigde rechtspersoon kwalificeert voor toepassing van de NOW. Voorwaarde voor toepassing van de NOW is wel dat de rechtspersoon Nederlands SV-loon heeft. Het doel van de regeling is immers het behoud van werkgelegenheid in Nederland.

Ik heb een onderneming met meerdere vennootschappen. Bereken ik de omzetdaling over het totaal van de vennootschappen of per vennootschap?

De omzetdaling wordt op concernniveau bekeken voor zover sprake is van een groep. In dat geval wordt de omzet dus op groepsniveau beoordeeld. Het kan dus zijn dat ondernemingen waarbij de activiteiten volledig stil zijn gelegd geen recht krijgen op een subsidie, omdat andere concernonderdelen gewoon doordraaien en gemiddeld over het hele concern geen sprake is van een omzetverlies van tenminste 20%.

Voldoet een groep op totaalniveau niet aan een omzetverlies van ten minste 20% dan mag daarna als uitzondering worden gekeken naar het omzetverlies voor afzonderlijke rechtspersonen en mag voor die rechtspersonen een verzoek voor NOW worden ingediend, afgestemd op het omzetverlies van die rechtspersoon. Per loonheffingennummer hoeft dan niet hetzelfde percentage aan omzetverlies te worden gehanteerd. Er gelden dan nadere voorwaarden. Zie ook de laatste vraag in deze categorie hierover.

Hoe werkt een voorziening dubieuze debiteuren door in de omzetdaling. Wordt deze wel of niet meegenomen?

Normaal gesproken is de voorziening dubieuze debiteuren geen onderdeel van de netto omzet, maar is dit een onderdeel van de bedrijfskosten. De voorziening speelt dus geen rol in de berekening van het omzetverlies.

Ik ontvang als ondernemer WBSO. Wordt deze meegerekend in mijn omzet voor de NOW?

De WBSO is een tegemoetkoming in de loonkosten en komt niet in mindering op de omzet. Dat je als ondernemer WBSO krijgt, heeft voor de NOW dus geen gevolgen.

Ik heb als ondernemer TOGS en/of TVL aangevraagd, omdat ik daarvoor kwalificeer. Is dit nog van belang voor de NOW?

Ja dat is van belang. Het kabinet heeft aangegeven dat andere tegemoetkomingen en subsidies die samenhangen met coronamaatregelen moeten worden meegeteld als omzet voor de NOW. Heb je TOGS of TVL aangevraagd of ontvang je andere – sectorspecifieke – tegemoetkomingen, dan heeft dit dus invloed op je omzetdaling voor de NOW.

Met welke grondslagen moet ik de verwachte omzetdaling en de referentieomzet berekenen?

NOW 1.0

Voor het bepalen van de omzet wordt gekeken naar de grondslagen zoals ze zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening. Deze gedragslijn moet worden gevolgd. De wetgever wil daarmee voorkomen dat er nog een stelselwijziging wordt doorgevoerd.

NOW 2.0

Voor het bepalen van de omzet wordt gekeken naar de grondslagen zoals ze zijn gehanteerd in de laatste voor 1 juni 2020 vastgestelde jaarrekening. Deze gedragslijn moet worden gevolgd. De wetgever wil daarmee voorkomen dat er nog een stelselwijziging wordt doorgevoerd.

Mijn onderneming heeft een flinke omzetdaling en maakt deel uit van een groep. Echter de groep voldoet niet aan het vereiste van tenminste 20% omzetverlies. Kan ik aanspraak maken op NOW?

De hoofdregel is, dat de omzetdaling op groepsniveau moet worden berekend. Als binnen de groep op totaalniveau geen sprake is van ten minste 20% omzetdaling in de gekozen periode, maar bepaalde werkmaatschappijen voldoen hier wel aan, dan is het onder voorwaarden mogelijk om voor de werkmaatschappijen afzonderlijk (rekening houdend met het eigen percentage omzetverlies) een aanvraag voor NOW te doen. Er gelden dan nog de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Er worden eisen gesteld aan het dividend- en het bonusbeleid. Er mag geen dividend of bonus aan het bestuur en/of de directie van de aanvrager of het groepshoofd worden uitgekeerd over 2020 en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze verplichting geldt tot de aandeelhoudersvergadering van 2021 waar de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 2. Werkmaatschappijen moeten voorafgaand aan de aanvraag een overeenkomst met de betrokken vakbonden of een vertegenwoordiging van werknemers hebben over werkbehoud (afhankelijk van het aantal werknemers dat in dienst is);
 3. Als sprake is van een personeels-BV kan deze BV zelf geen aanvraag NOW doen als voor meer dan de helft van de activiteiten arbeidskrachten ter beschikking stellen binnen de groep. Eventuele andere werkmaatschappijen blijven in aanmerking komen, mits ze aan de voorwaarden voldoen;
 4. Er vindt geen verschuiving van omzet plaats binnen het concern;
 5. Het uitlenen van personeel binnen concern voor het verrichten van werkzaamheden leidt tot een omzetcorrectie;
 6. Het transfer pricing systeem mag niet worden aangepast (van toepassing is het transfer pricing systeem dat is gehanteerd in de jaarrekening 2019, of het transfer pricing systeem uit de laatst vastgestelde jaarrekening);
 7. Mutatie voorraad gereed product worden aan de omzet toegerekend;
 8. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Dit betekent dat zogenoemde business units niet kwalificeren.
Ik heb NOW aangevraagd met een berekening van de omzet op concernniveau. Doordat het beter gaat dan verwacht haal ik de 20% omzetdaling niet. Wel zijn er enkele rechtspersonen die een forse omzetdaling hebben. Kan ik nog aanspraak maken op NOW via een berekening op het niveau van de werkmaatschappij?

Ja dat is mogelijk. Het uiterlijke keuzemoment voor de omzetbepaling op het niveau van de groep of het niveau van de werkmaatschappij is volgens de tekst van de NOW het moment dat de vaststelling van de NOW wordt aangevraagd (mogelijk vanaf oktober 2020).

Heb je eerst de concernregeling toegepast voor het berekenen van de omzetdaling en wil je daarna de omzetdaling berekenen op het niveau van de rechtspersoon, dan moet je aan een nadere voorwaarden voldoen (zie de vraag hierboven).

Ik heb NOW aangevraagd met een berekening van de omzet op niveau van de rechtspersoon hoewel er een groep aanwezig is. Doordat het slechter gaat dan verwacht haal ik de 20% omzetdaling op concernniveau alsnog. Kan ik mijn aanvraag nog wijzigen?

Heb je in eerste instantie de aanvraag op werkmaatschappij toegepast, maar is de omzetdaling juist groter geworden zodat de gehele groep een omzetdaling heeft van ten minste 20% dan geeft de toelichting bij de NOW aan dat niet meer gekozen kan worden voor de regeling voor omzetbepaling op groepsniveau. In dat geval voldoe je niet aan de voorwaarden voor de toepassing van omzetbepaling op groepsniveau en wordt de totale NOW op nihil gesteld.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

De artikelen op deze pagina’s zijn samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op basis van op het moment beschikbare informatie. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen. Wij doen ons best de actuele informatie steeds zo snel mogelijk te verwerken, maar er kan enige vertraging optreden. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Contact

Ton van Deijl
Ton van Deijl
Partner Tax
Resi Verstegen
Tax Consultant
Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl